Ανθρώπινο Δυναμικό
TEXT  Ονομα Ειδικότητα E-mail Τηλέφωνο Βιογραφικό
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗΟνομα: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Αριθμός Γραφείου: 7.3

Τηλέφωνο: 210 7491638

E-mail: kavdelidi@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Βιώσιμη ανάπτυξη: χρήσεις του χώρου σε αστικές και σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες.
 2. Αστικός σχεδιασμός και κοινωνιολογική οπτική: διεπιστημονικές μεθοδολογίες.
 3. Μορφολογία του ιστού της πόλης: αναπαραστάσεις για την περιγραφή και τη μελέτη των αστικών φαινομένων.
 4. Ανάλυση αστικού περιβάλλοντος (στην Ευρώπη): δραστηριότητες, χρήσεις και κοινωνικά-ανθρωπολογικά δεδομένα σε χώρους ανοιχτούς - δημόσιους - εν γένει κοινόχρηστους, αστικότητα και καθημερινότητα.


Κυριότερα έργα:
 1. Πολεοδόμηση και δημόσιοι χώροι στα Ανατολικά Παραλία της Αττικής: η γέννηση μιας προβληματικής 'πόλης'
 2. Συγκρότηση δείκτη ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας σχετικά με τη χρήση του χρόνου τους και τις δραστηριότητες στους δημόσιους αστικούς χώρους που συνδέονται με φυσικό περιβάλλον
 3. RUROS-Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces
 4. Αποξηράνσεις λιμνών: κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις τους στην Κάρλα και στην Αγουλινίτσα
 5. Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας
 6. Μεγάλες ελληνικές πόλεις-λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας
 7. La simulation graphique dans l'etude des phenomenes urbains


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Αβδελίδη Κ., 2012, "πόλη" και "μη-πόλη" σε συνεντεύξεις κατοίκων/χρηστών των φυσικών χώρων Αθήνας, Αθήνα: ΕΚΚΕ/Γραμέλης
 2. Αβδελίδη, Κ., 2012, Η χωρική εξέλιξη 4 μεγάλων ελληνικών πόλεων, Αθήνα: ΕΚΚΕ/Γραμέλης Αβδελίδη Κ., 2009, "Αστικός φυσικός χώρος και πτυχές της καθημερινότητας στην Αθήνα", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 128 A, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 143-174
 3. Avdelidi K., 2004, "Social Considerations at the design of open spaces" in Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, CRES, EU, 42-46
 4. Κοβάνη, Θ.Ελένη, Αβδελίδη, Καλλισθένη, 2002, Λιμνών Αποξηράνσεις, Αθήνα: ΕΚΚΕ/ Aργυροπούλου, 2ο μέρος
 5. Αβδελίδη Κ., 2000 «Οι διαδοχικές επεκτάσεις του ιστού της Αθήνας», Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας, Αθήνα - Βόλος: ΕΚΚΕ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 30-31
 6. Αβδελίδη Κ., 1982, "Πρόταση για την τυποποίηση του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χώρου - Proposal for the formalization of architectural and urban space", Αρχιτεκτονικά Θέματα/ Architecture in Greece 16/1982, 93-98

περισσότερα ...
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης kavdelidi@ekke.gr 210 7491638 άνοιγμα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣΟνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος

Αριθμός Γραφείου: 7.3

Τηλέφωνο: 210 7491639

E-mail: kgortsos@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολεοδομικοί θεσμοί και οικιστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα προβλήματα των περιοχών Β' κατοικίας
 2. Χωρική οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης
 3. Κοινωνικές διαστάσεις της διαδικασίας παραγωγής κατοικίας
 4. Μεθοδολογία και τεχνικές χωρικών, οικονομικών και κοινωνικών ερευνών
 5. Ρυθμιστικές πολιτικές για το χώρο και το περιβάλλον
 6. Αναπτυξική πολιτική και περιβάλλον


Κυριότερα έργα:
 1. 2012-2014 Πολεοδόμηση και δημόσιοι χώροι στα ανατολικά παράλια της Ατικής: Η γέννηση μίας προβληματικής "πόλης", ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 2. 2005-2008 Αριστεία 2006-2007, Υποενότητα Τάσεις μετατροπής ευρύτερων ζωνών του περιαστικού χώρου της Αττικής από Β και παραθεριστική κατοικία σε Α κατοικία, ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 3. 2006-2009 Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και Πολεοδομικού χώρου στο ΡΣΑ - Σχέσεις με την προσφορά και ζήτηση κατοικίας και επιπτώσεις στις τιμές των ακινήτων, Οργανισμός Αθήνας, ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 4. 1996-1998 Παραθεριστική κατοικία και οικιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ-ΕΜΠ, Ανάθεση Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ
 5. 1988-1992 Συλλογική κατανάλωση και κοινωνική αναπαραγωγή στον Αθηναϊκό χώρο, ΕΚΚΕ, Οργανισμός Αθήνας, Εληνική Εταιρεία Ανάπτυξης (ΕΕΤΑ)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Εμμανουήλ Δ., Γκόρτσος Κ., Καμούτση Π., (2009), «Επεκτάσεις σχεδίου, πολεοδομική χωρητικότητα και βαθμός οικιστικού κορεσμού στην Αθήνα, 1984-2004», Αειχώρος, 12, 4-33, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
 2. Καμούτση Π., Γκόρτσος Κ., Μάρκου Α., (2009) «Τάσεις μετατροπής της χρήσης του παράκτιου χώρου της Αττικής από Βκαι παραθεριστική κατοικία σε κύρια κατοικία: Ποσοτικές διαστάσεις του φαινομένου και πιλοτική διερεύνηση στο Δήμο Αρτέμιδας» στο Εμμανουήλ Δ., Ζακοπούλου Ε., Καυταντζόγλου Ρ., Μαλούτας Θ., Χατζηγιάννη  Α., (επιμ.) Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Μελέτες-Έρευνες 9, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ. 161-203
 3. Gortsos K., Kamoutsi P., Sayas I., Panayotatos E., (2000), «Second homes and settlement development: The Greek experience», Rivista Geografica Italiana 107,fasc.3/4, pp.17-56

περισσότερα ...
Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος kgortsos@ekke.gr 210 7491639 άνοιγμα
ΕΡΣΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΕΡΣΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αγροτικός Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.4

Τηλέφωνο: 210 7491642

E-mail: ezacop@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Κοινωνικός  και πολιτικός μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου,
 2. Τοπική εξουσία,
 3. Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνικό κεφάλαιο στην ύπαιθρο,
 4. Σχέσεις πελατείας και κοινωνικά δίκτυα,
 5. Σχέσεις αστικού και αγροτικού χώρου,
 6. Οικογενειακή γεωργία,
 7. Απασχόληση και πολυαπασχόληση,
 8. Δημογραφία της υπαίθρου,
 9. Μετανάστευση και κοινωνική ενσωμάτωση,
 10. Αγροτικό εργατικό δυναμικό,
 11. Αγροτική πολιτική και πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου,
 12. Αγροτικές οργανώσεις.


Κυριότερα έργα:
 1. Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ) (2012 -2015).
 2. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» (FEMINT_GR) (2011).
 3. Δημιουργία Κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών (ΕΠΑΝ). Υποέργο 1.2: Βάση διοικητικών και δημογραφικών δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας 1940-1991 (2002-2005)
 4. Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης του ξένου εργατικού δυναμικού στην ελληνική ύπαιθρο (Υπουργείο Γεωργίας) (2000-2002).
 5. Effects of the CAP-reform and possible further developments on organic farming in the EU. (ΕΕ) (1999) .
 6. Land, Crisis and Culture :  From Productionist Success to Fiscal and Environmental Impasse on European Farms, 1940-1990» (SEER, AREA III) (1993-1995)
 7. Constraints on competitiveness of European Community. Agriculture: a comparative analysis (CAMAR- EC Project) (1992-1993)
 8. Comparative Charting of Social Change. Διεθνές πρόγραμμα συγκριτικής μελέτης των μακρο-κοινωνιολογικών τάσεων κοινωνικού μετασχηματισμού (1990-1991)
 9. Ευρωπαϊκό δίκτυο μελέτης των επαγγελματικών οργανώσεων των αγροτών (R-EUROPA). Συντονιστές: B. Hervieu (C.N.R.S.-C.E.V.I.P.O.F. Γαλλίας) και R.M. Lagrave (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) (1989-1991)
 10. Επιτόπιες αναλύσεις της κοινωνικής αλλαγής» συνεργασία ΕΚΚΕ και C.N.R.S. Γαλλίας. Υπεύθυνος: Στάθης Δαμιανάκος (1986-1990)Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ζακοπούλου Ε. (2012) «Κατακερματισμένη κοινωνία παροχών και η αδυναμία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος» στο Αντωνοπούλου Μ., Κονιόρδος Σ. (επιμ.) Πρακτικά τρίτου τακτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας Ελληνική κοινωνία 1975-2010. Μετασχηματισμοί, ανακατατάξεις, προκλήσεις, Αθήνα: ΕΚΕ www.hellenicsociology.gr
 2. Ζακοπούλου Ε. (2010) «Αγροτικοί πληθυσμοί και ταυτότητες στην Ελλάδα», στο Ευθυμιόπουλος Η., Μοδινός Μ. (επιμ.) Πού βαδίζει η γεωργία; Η ιστορία, η κρίση και το (οικολογικό) μέλλον του Αγροτικού Χώρου, Αθήνα: Διεπιστημονικό Iνστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ) και Λιβάνης, σσ. 45-62.
 3. Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) (2008) Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος, Αθήνα: Πλέθρον.
 4. Ζακοπούλου Ε. (2008) «Ύπαιθρος και Γεωργία: σκέψεις για μια ανανέωση της αγροτικής κοινωνιολογικής προβληματικής» στο Κριμπάς Κ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ.109-119.
 5. Zacopoulou Ε. (2007) «La pluriactivit? agricole comme ?l?ment formateur du champs social local. Analyse d?un paradigme» in Luginbuhl Y. (dir) Nouvelles urbanit?s, nouvelles ruralit?s en Europe, Bruxelles: Editions PIE-Peter Lang S.A., pp.177-181
 6. Κασίμης Χ., Ζακοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Α. (2004) «Η συμβολή των μεταναστών στη σύγχρονη οικογενειακή εκμετάλλευση: Μελέτη τριών παραδειγματικών περιοχών» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Β-Γ/2003, 111-112: 9-38.
 7. Kasimis Ch., Papadopoulos A., Zacopoulou E. (2003) "Migrants in Rural Greece" Sociologia Ruralis,  Vol.43 no 2: 167-184
 8. Ζακοπούλου Ε. (1999) «Πολυαπασχολούμενοι και γεωργία : προς μια νέα ανίχνευση ενός πολυδιάστατου φαινομένου» στο Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ύπαιθρος Χώρα. Η ελληνική αγροτική κοινωνία στο τέλος του εικοστού αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον, σσ.115-147.
 9. Δαμιανάκος  Στ., Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Νιτσιάκος Β. (1997) Εξουσία, Εργασία και Μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης, Αθήνα: Πλέθρον / ΕΚΚΕ, σ. 338.
 10. Goussios D., Zacopoulou E., (1993) «Un syndicalisme sous le patronage du politique» in Hervieu B., Lagrave R-M. (dir.) Les syndicats agricoles en Europe, Paris : L? Harmattan, pp. 115-140.
 11. Zacopoulou E., (1993) «Les h?t?rodimotes» in Duboscq P., Quantin  P. (dir.) Les paysans du Monde. Electeurs sous influence, Paris : L' Harmattan, pp. 95-106.
 12. Goussios D., Zacopoulou E. (1990) "The Co-operative and Union Movement in Greece" in Just F. (ed.) Co-operatives and Farmers  Unions in Western Europe, Esbjerg ? Denmark: South Jutland University Press, pp. 27-47.

περισσότερα ...
Αγροτικός Κοινωνιολόγος ezacop@ekke.gr 210 7491642 άνοιγμα
ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.4

Τηλέφωνο: 210 7491641

E-mail: mthano@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Συλλογική μνήμη
 2. Ποιοτικές μέθοδοι
 3. Βιογραφική μέθοδος
 4. Προφορική ιστορία
 5. Φύλο
 6. Κοινωνιολογία της έρευνας
 7. Αξιολόγηση


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό έργο "Λευκάδα, (2010-σήμερα), Κοινοτισμός των Λευκαδίων μεταναστών: κοινοτικά δίκτυα και αποτυπώσεις της συλλογικής μνήμης", Αθήνα, ΕΚΚΕ, επιστημονική ευθύνη μαζί με την Χρ. Ζάχου.
 2. Ερευνητικό έργο (2012-2013), «Συλλογή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων», Αθήνα, ΕΚΚΕ, επιστημονική ευθύνη μαζί με την Ι. Παπαθανασίου.
 3. Ερευνητικό έργο (2004-2005), "Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου" στο πλαίσιο του προγράμματος "Φύλο και μετανάστευση", Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, επιστημονική υπεύθυνη του έργου Μ. Θανοπούλου.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Θανοπούλου Μ., Πετρονώτη Μ., (1988), "Βιογραφική προσέγγιση: μια άλλη πρόταση για την κοινωνιολογική θεώρηση της ανθρώπινης εμπειρίας", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 64, σσ. 20-42.
 2. Θανοπούλου Μ. (2000), Η προφορική μνήμη του πολέμου. Διερεύνηση της συλλογικής μνήμης του Β΄Παγκοσμίου πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της Λευκάδας, Αθήνα, ΕΚΚΕ.
 3. Θανοπούλου Μ., (2007), Φύλο και μετανάστευση, τομ. ΙΙΙ, Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου Αλβανών μεταναστών, Αθήνα, Gutenberg.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος mthano@ekke.gr 210 7491641 άνοιγμα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΟνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 8.6

Τηλέφωνο: 210 7491681

E-mail: el@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Περιβάλλον
 2. Βιώσιμη Ανάπτυξη
 3. Τουρισμός
 4. Αστικός Χώρος


Κυριότερα έργα:
 1. Κοινωνικές Επιπτώσεις του Μαζικού Τουρισμού
 2. Δημιουργία Εστιών Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στις Βαλκανικές Χώρες
 3. Aυτοκίνητο και Πόλη
 4. Περιβαλλοντική Διαχείριση του Ευρώτα


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα στέγασης
 2. Δημιουργία "Εστιών περιβαλλοντικής πληροφόρησης" για φορείς προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος σε Βαλκανικές Χώρες για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διοίκησης
 3. The car system in the city:  Athens
 4. Περιβαλλοντική Διαχείριση της Λεκάνης του Ευρώτα (LIFE)

περισσότερα ...
Οικονομολόγος el@ekke.gr 210 7491681 άνοιγμα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣΟνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός επιστήμονας-Γεωγράφος

Αριθμός Γραφείου: 6.5

Τηλέφωνο: 210 7491651

E-mail: gkandyli@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Μετανάστευση
 2. Αστικός κοινωνικός διαχωρισμός
 3. Κινητικότητα
 4. Ρατσισμός
 5. Ασφάλεια


Κυριότερα έργα:
 1. Δυναμική διαχείριση βάσεων κοινωνικών δεδομένων και χαρτογραφικών αναπαραστάσεων.
 2. Territorial Dimensions of Poverty and Social Exclusion in Europe (TIPSE).
 3. Τάσεις Κοινωνικού Μετασχηματισμού στον Αστικό Χώρο: κοινωνική διαστρωμάτωση, ανισότητες και συνοχή στην Αθήνα του 21ου αιώνα.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Καλλιώρας, Δ., Κανδύλης, Γ., Κρομυδάκης, Ν., Πανταζής. Π. (2012) «Οριοθέτηση τοπικών αγορών εργασίας στην Ελλάδα βάσει των μετακινήσεων για εργασία». Γεωγραφίες, 20, σ. 99-116.
 2.  Kandylis, G., Maloutas, T., Sayas, J. (2012) "Immigration, inequality and diversity. Socio-ethnic hierarchy and spatial organization in Athens", European Urban and Regional Studies, 19 (3), 267-286.
 3. Kandylis, G. and Kavoulakos, K. (2012) "Framing Urban inequalities: Racist mobilization against immigrants in Athens", The Greek Review of Social Research, 136 C, 157-176.
 4. Κανδύλης, Γ. (2013) «Ο χώρος και ο χρόνος της απόρριψης των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας». Στο Κανδύλης, Γ., Καυτατζόγλου, Ρ., Μαλούτας, Θ., Πέτρου, Μ. Σουλιώτης, Ν. (επιμ.), Το Κέντρο της Αθήνας ως Νέο Πολιτικό Διακύβευμα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 5. Kandylis, G. & Maloutas, T. (2012) "Here for good: immigrants residential mobility and social integration in Athens during the late 1990s". In Finney, N. & Catney, G. (eds) Minority Internal Migration in Europe, Ashgate.

περισσότερα ...
Πολιτικός επιστήμονας-Γεωγράφος gkandyli@ekke.gr 210 7491651 άνοιγμα
ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑΟνομα: ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑ
Ειδικός Λογαριασμός

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Δ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.10

Τηλέφωνο: 210 7491672

E-mail: acapella@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολιτικές, μηχανισμοί και διαδικασίες πρόσβασης στην Εκπαίδευση
 2. Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή
 3. Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες
 4. Κοινωνική Οικονομία


Κυριότερα έργα:
 1. Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων & Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων - SoDaMap (2013-2015).
 2. Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας (2012-2015).
 3. Data Without Boundaries (2011-2015).
 4. Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ (2009-2010).
 5. Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα - Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη - Α. Σ. Κένταυρος (2005-2008).
 6. Η Γυναίκα στην Ανώτατη  Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ) και οι προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης (2004-2006).
 7. Μελέτη Οριοθέτησης Περιοχών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΠΕΠ) και καταγραφή των ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών (1997-1999).


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Maloutas Th., Hadjiyanni A., Capella A., Sirigos S., Spyrellis S., Valassi D., 2013,  "Education and social reproduction: The impact of social origin, school segregation and residential segregation on educational performance in Athens", paper presented in RC21 Conference - International Sociological Association, Session 32.2 Education and the City II,  29-31 August, Berlin
 2. Hadjiyanni A., Capella A., Sirigos S., Spyrellis S., Valassi D., 2012, "Urban Segregation and educational inequality in Athens", Distributed Paper in Second ISA Forum of Sociology, Buenos Aires, Argentin.
 3. Ε. Αλεξανδρή, Ε. Καπέλλου, Α. Καπέλλα, 2005, «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι Προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης - Το «προφίλ» της φοιτήτριας του ΤΕΙ Αθήνας», στο 1ο Συνέδριο «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης» Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία, Πρακτικά Συνεδρίου, ΤΕΙ Αθήνας.
 4. Panayotopoulos N., Capella A., 2000, "Un Concours d' entree dans l'enseignement superieur: les frontistiria et la croyance a l'egalite des chances", in Regards Sociologiques, no 19, ed. Presses Universitaires de Strasbourg (P.U.S.), Strasbourg, pp. 9-27.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος acapella@ekke.gr 210 7491672 άνοιγμα
ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΟνομα: ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.2

Τηλέφωνο: 210 7491630

E-mail: rcaftan@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ανθρωπολογία του χώρου
 2. Ιστορική ανθρωπολογία
 3. Πολιτισμική κατανάλωση
 4. Πολιτισμική κληρονομιά
 5. Εθνική και πολιτισμική ταυτότητα
 6. Κοινωνική μνήμη


Κυριότερα έργα:
 1. Οικιακή ομάδα, στρατηγικές αναπαραγωγής, και μεταβίβαση περιουσίας σε μιαν ορεινή κοινότητα της Ηπείρου. Συρράκο 1890-1929 Μνήμη και ταυτότητα σε μια συνοικία της Αθήνας: Η περίπτωση των Αναφιώτικων.
 2. Ιστορία, δομή και λειτουργία των εθνικών μουσείων της Αθήνας. Αρχαιολογικό- Βυζαντινό- Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μουσειολογικές πρακτικές. Στάσεις και αντιλήψεις του κοινού των μουσείων.
 3. Οδός Ιπποκράτους: απόπειρα κοινωνικής χαρτογράφησης ενός δρόμου του κέντρου της πόλης


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Καυταντζόγλου, Ρ. 1997. Οικιακή Οργάνωση και Συγγένεια: Συρράκο, 1898-1929. Αθήνα, ΕΚΚΕ.
 2. Καυταντζόγλου, Ρ. 2001. Στη σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα-ΕΚΚΕ
 3. Caftanzoglou, R., 1997 "Shepherds, Inn-keepers and Census Takers: The 1905 Census in two Villages of Epirus", Continuity and Change, Τ. 12, 3: 403-424.
 4. Caftanzoglou, R., H. Kovani, 1997 "Cultural Identities and Integration in Rural Greece" Sociologia Ruralis, T. 37,1 : 240-255.

περισσότερα ...
Κοινωνική Ανθρωπολόγος rcaftan@ekke.gr 210 7491630 άνοιγμα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΟνομα: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνικός Ανθρωπολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.5

Τηλέφωνο: 210 7491652

E-mail: mpetrou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογική προσέγγιση του υπαίθρου χώρου και των σχέσεων πόλης- υπαίθρου με έμφαση στους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, τις πολιτισμικές επαναδιαπραγματεύσεις των κοινωνικών υποκειμένων και τις συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο: τοπικά κοινωνικο-παραγωγικά συστήματα, πολύ-λειτουργικότητα και νέα διακυβεύματα του αγροτικού / υπαίθρου χώρου, χωροκοινωνικές ανασυνθέσεις, ζητήματα διαχείρισης σχέσεων μεταναστών και κοινωνίας υποδοχής, διαπραγμάτευση ταυτοτήτων και κοινωνικο-πολιτισμικές συγκρούσεις.

Κυριότερα έργα:
 1. 2008 - 2010 «Αστικοποίηση των παραθαλάσσιων μεσογειακών ζωνών και διατήρηση των γεωργικών και φυσικών χώρων». Χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα RAMSES2 - Γαλλική Σχολή Ρώμης. Φορέας υλοποίησης: Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Καθηγ. J.-F. Chauvard., C.Perrin., Αναπλ. Καθηγ. Θ. Ανθοπούλου.
 2. 2012-Σήμερα «Το βίωμα της κρίσης στον αγροτικό χώρο. Kοινωνικο-πολιτισμικά διακυβεύματα, ταυτότητες, και στρατηγικές επιβίωσης των νοικοκυριών». Αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών  σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Πέτρου.  
 3. 2012-Σήμερα «Η Διακυβέρνησητης Αστικής Ποικολομορφίας: Δημιουργώντας Κοινωνική Συνοχή, Κοινωνική Κινητικότητα και Οικονομική Επίδοση στις Σημερινές Υπερ-διαφοροποιημένες (Hyper-diversified) Πόλεις». Χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP7. Φορέας υλοποίησης: ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών). Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θ. Μαλούτας., Δρ. Ν. Σουλιώτης. 
 4. 2012-Σήμερα «Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνικό stratus και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα». Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Φορέας υλοποίησης: ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Εμμανουήλ.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Πέτρου Μ. (2013) Μετανάστες από την πόλη στην ύπαιθρο: κοινωνικές αναπαραστάσεις και συγκρούσεις στο πλαίσιο της νέας αγροτικότητας, στο: Θεοδοσία Ανθοπούλου, Χρήστος Μπάγκαβος, Μαρία Στρατηγάκη (επίμ.), Οικογένεια, μετανάστευση και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg (υπό έκδοση).
 2. Πέτρου Μ. (2012) Εργασία, ταυτότητα και ένταξη στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες. Μετανάστες από τη Βουλγαρία στη Β. Ελλάδα, στο Κασίμης X., Παπαδόπουλος A., (επιμ.), Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ. 357-392.
 3. Petrou M. (2012) Rural immigration, family farm modernisation and reactivation of women's traditional farming tasks in Greece: masculinities and femininities reconsidered, South European Society and Politics, 17 (4): 553-571.          
 4. Πέτρου Μ. (2010) Γηγενείς και νέοι κάτοικοι στον περιαστικό αγροτικό χώρο. Κοινωνικές αναπαραστάσεις, διαχειριστικές πρακτικές και συγκρούσεις. Η περίπτωση της Κορινθίας, στα Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

  περισσότερα ...
  Κοινωνικός Ανθρωπολόγος mpetrou@ekke.gr 210 7491652 άνοιγμα
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ονομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

  Βαθμίδα: Δ

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Οικονομολόγος-Πολεοδόμος

  Αριθμός Γραφείου: 6.7

  Τηλέφωνο: 210 7491716

  E-mail: ksakel@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Περιβάλλον,
  2. Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  3. Αστικός χώρος,
  4. Φυσικές Καταστροφές.


  Κυριότερα έργα:
  1. Το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμοπλήκτων του Αιγίου
  2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Οικοδομικών Επιχειρήσεων στο ΠΣ Πρωτευούσης
  3. Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον - Κατάλογος των μη Κυβερνητικών Οικολογικών - Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
  4. Car transport systems and the sociology of embedded technologies


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα στέγασης
  2. Δημιουργία "Εστιών περιβαλλοντικής πληροφόρησης" για φορείς προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος σε Βαλκανικές Χώρες για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διοίκησης
  3. The car system in the city:  Athens

  περισσότερα ...
  Οικονομολόγος-Πολεοδόμος ksakel@ekke.gr 210 7491716 άνοιγμα
  ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  Ονομα: ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

  Βαθμίδα: Δ

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 6.5

  Τηλέφωνο: 210 7491653

  E-mail: nsouliotis@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Αστική πολιτιστική οικονομία
  2. Αστική πολιτική
  3. Οικονομική κοινωνιολογία
  4. Αθήνα


  Κυριότερα έργα:
  1. Συνυπεύθυνος με τον Θ. Μαλούτα του προγράμματος 'Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (DIVERCITIES) (CP-IP FP7). Γενικός συντονιστής: Ronald van Kempen (University Utrecht) (2013-2016).
  2. Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Socioeconomic Class, Social Status and Consumption: Stratification, Mobility and Urban Consumption in Athens». Κύριος ερευνητής: Δημήτρης Εμμανουήλ, Δράση Αριστεία 2011, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ανάθεση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, χρηματοδότηση: Ελλάδα-ΕΕ.


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Nicos Souliotis, Ion Sayas, Thomas Maloutas, forthcoming, Mega-projects, neoliberalization and state capacities: assessing the medium-term impact of the 2004 Olympic Games on Athenian urban policies, Environment and Planning C.
  2. Nicos Souliotis (2013) Cultural economy, sovereign debt crisis and the importance of local contexts: the case of Athens, Cities, 33, p. 61-68.
  3. Nicos Souliotis (2013) «Athens and the politics of the sovereign debt crisis», in Kuniko Fujita (ed), Cities and Crisis: New Critical Urban Theory, Sage, London, p. 236-269.
  4. Νίκος Σουλιώτης (2013) Συμβολική οικονομία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: αποτίμηση και προοπτικές για μια νέα αστική πολιτική, στο Θ. Μαλούτας, Γ. Κανδύλης, Μ. Πέτρου, Ν. Σουλιώτης (επιμ.), Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα, Αθήνα, ΕΚΚΕ και τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, Αθήνα, σ. 91-117.
  5. Νίκος Σουλιώτης (2009) «Διεύρυνση του κοινού, εκλέπτυνση των διακρίσεων: κοινωνική κατασκευή της ζήτησης στην αθηναϊκή συμβολική οικονομία από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ως σήμερα» στο Δ. Εμμανουήλ, Ε. Ζακοπούλου, Θ. Μαλούτας, Ρ. Καυταντζόγλου, Μ. Χατζηγιάννη (επιμ.), Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σ. 279-320.
  6. Νίκος Σουλιώτης (2008) «Συλλεκτική δραστηριότητα και δημιουργία πολιτιστικών θεσμών στην Αθήνα. Βασικές υποθέσεις και μια μελέτη περίπτωσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Γ, 127, σ. 103-140.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολόγος nsouliotis@ekke.gr 210 7491653 άνοιγμα

  www.slidescenter.com