Ανθρώπινο Δυναμικό
TEXT

  Ονομα Ειδικότητα E-mail Τηλέφωνο Βιογραφικό
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣΟνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτική Κοινωνιολογία

Αριθμός Γραφείου: 6.5

Τηλέφωνο: 210 7491657

E-mail: afouxenidis@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολιτική Κοινωνιολογία
 2. Συμμετοχή ατόμων και ομάδων στην πολιτική διαδικασία
 3. Εθελοντισμός
 4. Κοινωνία  πολιτών
 5. Κουλτούρα
 6. Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις


Κυριότερα έργα:
 1. 2012/2015 Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ-Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ,Συντονιστής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 2. ESPON 2013, SIESTA Spatial Indicators for a Europe 2020 Strategy, Coordinator University of Santiago de Compostela.
 3. 2011, Δράση 1.5/09 Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, Συντονιστής ΕΚΚΕ, Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
BΙΒΛΙΑ:
 1. Border cities & Towns, Brussels (2002),
 2. Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα, Παπαζήσης (2006),
 3. Η Δυναμική και τα Όρια της Κοινωνίας των Πολιτών, Αθήνα, Προπομπός (2008),
 4. Ανισότητα στην εποχή της κρίσης: θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα, Προπομπός (2012).

ΑΡΘΡΑ:
 1. Leontidou, L., Afouxenidis, A., Gialis, S. & Stringli, A. (2013) "Persisting Digital Society Territorial Divides" in Gonzalez, R. (ed) European Regions in the Strategy to Emerge from the Crisis. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 101-117.,
 2. Afouxenidis, A. & Kourtelis, C. (2013) "Neo-Liberalism vs Democracy: a critical insight into recent development practices in Egypt and Morocco" in Wolfers, E. (ed) Contemporary Social Science Insights. Global Science and Technology Forum (forthcoming),
 3. Afouxenidis, A. & Lampropoulou, M. (2012) "Questions of democracy & accountability". Paper presented at the 2nd International Conference on Political Science, Sociology & International Relations, Indonesia, September 17-18, pp. 7-10,
 4. Afouxenidis, A. (2012) "The role of civil society organizations and of informal networks in combating discrimination", in Balourdos, D. & Mouriki, A. (eds) Combating Discrimination in Greece, EKKE, Athens, pp. 169-180.

περισσότερα ...
Πολιτική Κοινωνιολογία afouxenidis@ekke.gr 210 7491657 άνοιγμα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΟΥΞΗΟνομα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΟΥΞΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 7.8

Τηλέφωνο: 210 7491624

E-mail: cvarouxi@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 2. Μετανάστευση,
 3. Πολιτική κουλτούρα και πολιτική συμπεριφορά.


Κυριότερα έργα:
 1. Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές.
 2. Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του ιστορικού αρχείου της βιβλιοθήκης θεμάτων ισότητας των φύλων με νέο υλικό.
 3. Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα.
 4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα.
 5. Αθήνα και μετανάστευση: «Εμείς» και οι «Άλλοι».
 6. Συγκριτική έρευνα πολιτικής κουλτούρας και πολιτικής συμπεριφοράς.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν. (2012) Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις, στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο. (επιμ.) Ένταξη των μεταναστών: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 17-36.
 2. Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν. (2011) Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ. (επιμ.) Θεσμοί, αξίες, συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009), Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 79-96.
 3. Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν., Φραγκίσκου Α. (επιμ.) (2009) Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 4. Βαρουξή Χ. (2008) Μεταναστευτική πολιτική και δημόσια διοίκηση: Μια ανθρωποδικαιωματική προσέγγιση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Συμπεράσματα έρευνας πεδίου, Αθήνα: ΕΚΚΕ, Κείμενο Εργασίας 2008/17.
 5. Βαρουξή Χ.(2007) Η ισοτιμία των ανθρώπων: Από τη ρητορεία στην πράξη, στο Τ. Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι. Τσίγκανου (επιμ.) Πολιτική ? Κοινωνία - Πολίτες: Ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας ? ESS, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 293-314.
 6. Βαρουξή Χ. (2006) Φτώχεια και ανθρώπινα δικαιώματα: Η παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στο Σακέλλης Ι. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου: Φτώχεια, αποκλεισμός και κοινωνικές ανισότητες, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 263-270.
 7. Βαρουξή Χ. (2003) Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αθήνα: ΕΚΚΕ, Κείμενο Εργασίας 2003/7.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων cvarouxi@ekke.gr 210 7491624 άνοιγμα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣΟνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 8.5

Τηλέφωνο: 210 7491659

E-mail: ngeorg@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εχει διατελέσει συντονιστής ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε  μεγάλο εύρος θεμάτων που αφορούν
 1. στις κοινωνικές δομές και την οργάνωση του κράτους,
 2. το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών για την ανάπτυξη του ανθρωπινου δυναμικού στη διοίκηση καθώς και
 3. σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και μεταναστευτικής πολιτικής.


Κυριότερα έργα:
 1. Νίκος Γεωργαράκης, Ποιότητα των εκπαιδευτικών μέσων, των πολυμέσων και της συνδυασμένης μάθησης για μια αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση με έμφαση στην υποστήριξη των μεταναστών στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού και στην υποστήριξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας".  Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτικών Συμπράξεων Leonardo Da Vinci, 2011-2013
 2. Νίκος Γεωργαράκης ¨ Δημόσια Πολιτική. Η Πολιτική για τη μετανάστευση. Μελέτη, ΕΚΚΕ, 2012 -2013¨
 3. Νίκος Γεωργαράκης, Δημιουργία Δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης, Έργο 4.1.α/11: Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 4. Νίκος Γεωργαράκης, «Δημόσια Διοίκηση και η πολιτική για τη μετανάστευση στην Ελλάδα» Μελέτη ΕΚΚΕ, 2007-2008).
 5. Νίκος Γεωργαράκης ,  Η νέα γενιά στην   Ελλάδα    σήμερα, (επιστημονικός υπεύθυνος Νίκος Δεμερτζής) διενέργεια της έρευνας που πραγματοποίησε το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2004-2005)
 6. Νίκος Γεωργαράκης ,μέλος της Ομάδας Έργου για την υλοποίηση στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (Εuropean Social Survey  ESS)- διεθνούς συγκριτικής εμπειρικής έρευνας  (1ο κύμα) (2ο κύμα),  (4ο κύμα), (5ο κύμα), 2006- 2009.
 7. Ν. Γεωργαράκης κ,α. "Προσαρμογές της Κυπριακής Δημόσιας  Υπηρεσίας στις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Μελέτη.2001-2003.
 8. Ν. Γεωργαράκης , Σ.,Ρομπόλης, Χ. Φραγκούλης, Καινοτόμες πολιτικές για την ανάπτυξη συμβασιακής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο των Τραπεζών. Συγκριτική προσέγγιση Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο,  1996.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Γεωργαράκης Νίκος, Tsiganou J et al., ed., 2010, "ESS - Fourth Round: An initial review of key  findings", e-publication, of the Conference on ESS 4th Round Findings Proceedings.
 2. Νίκος Γεωργαράκης, «Η μεταναστευτική πολιτική. Στάσεις και αντιστάσεις στην Ελληνική Διοίκηση» στο Χ. Βαρουξή, Ν. Σαρής, Α. Φραγκίσκου (επιμ.), Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα, ΕΚΚΕ, Αθήνα , 2009.
 3. Nicolas  Georgarakis,  ''L'adaptation  de  l'Administration  publique  hellenique  a  l'acquis communautaire''. Institut Europeen d'Administration Publique, Maastricht, 2001.
 4. Ν. Γεωργαράκης, "Κόμματα και κομματική δημοκρατία. Προϋποθέσεις ενσωμάτωσης και νομιμοποίησης στη μεταπολιτευτική Ελλάδα", στο Ν. Δεμερτζής (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Κουλτούρα Σήμερα, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994, σ.253-287.
 5. Ν. Γεωργαράκης , "Κράτος και μηχανισμοί ενσωμάτωσης στη μεταπολιτευτική Ελλάδα", Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τ. 5-6, Δεκέμβριος 1990, σ. 95-110.
 6. Ν. Γεωργαράκης,  "Οικολογία και  Οικολογισμός  στη  Γαλλία.  Πολιτισμική  έκφραση  μίας  Ιδεολογίας", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.61, 1986, σ. 30-53.
 7. Ν. Γεωργαράκης, «Κοινωνική Δομή και πολιτική συγκρότηση του Ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού στη μεταπολεμική περίοδο». Μελέτη στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο «Δομές εξουσίας και  πολιτικά κόμματα. Δομές ενσωμάτωσης και νομιμοποίησης». Ερευνητική ομάδα: Δ. Χαραλάμπης, Μ. Σπουρδαλάκης, Ν. Γεωργαράκης. Μορφωτικό Ίδρυμα της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1991.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων ngeorg@ekke.gr 210 7491659 άνοιγμα
ΕΡΣΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΕΡΣΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αγροτικός Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.4

Τηλέφωνο: 210 7491642

E-mail: ezacop@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Κοινωνικός  και πολιτικός μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου,
 2. Τοπική εξουσία,
 3. Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνικό κεφάλαιο στην ύπαιθρο,
 4. Σχέσεις πελατείας και κοινωνικά δίκτυα,
 5. Σχέσεις αστικού και αγροτικού χώρου,
 6. Οικογενειακή γεωργία,
 7. Απασχόληση και πολυαπασχόληση,
 8. Δημογραφία της υπαίθρου,
 9. Μετανάστευση και κοινωνική ενσωμάτωση,
 10. Αγροτικό εργατικό δυναμικό,
 11. Αγροτική πολιτική και πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου,
 12. Αγροτικές οργανώσεις.


Κυριότερα έργα:
 1. Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ) (2012 -2015).
 2. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» (FEMINT_GR) (2011).
 3. Δημιουργία Κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών (ΕΠΑΝ). Υποέργο 1.2: Βάση διοικητικών και δημογραφικών δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας 1940-1991 (2002-2005)
 4. Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης του ξένου εργατικού δυναμικού στην ελληνική ύπαιθρο (Υπουργείο Γεωργίας) (2000-2002).
 5. Effects of the CAP-reform and possible further developments on organic farming in the EU. (ΕΕ) (1999) .
 6. Land, Crisis and Culture :  From Productionist Success to Fiscal and Environmental Impasse on European Farms, 1940-1990» (SEER, AREA III) (1993-1995)
 7. Constraints on competitiveness of European Community. Agriculture: a comparative analysis (CAMAR- EC Project) (1992-1993)
 8. Comparative Charting of Social Change. Διεθνές πρόγραμμα συγκριτικής μελέτης των μακρο-κοινωνιολογικών τάσεων κοινωνικού μετασχηματισμού (1990-1991)
 9. Ευρωπαϊκό δίκτυο μελέτης των επαγγελματικών οργανώσεων των αγροτών (R-EUROPA). Συντονιστές: B. Hervieu (C.N.R.S.-C.E.V.I.P.O.F. Γαλλίας) και R.M. Lagrave (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) (1989-1991)
 10. Επιτόπιες αναλύσεις της κοινωνικής αλλαγής» συνεργασία ΕΚΚΕ και C.N.R.S. Γαλλίας. Υπεύθυνος: Στάθης Δαμιανάκος (1986-1990)Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ζακοπούλου Ε. (2012) «Κατακερματισμένη κοινωνία παροχών και η αδυναμία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος» στο Αντωνοπούλου Μ., Κονιόρδος Σ. (επιμ.) Πρακτικά τρίτου τακτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας Ελληνική κοινωνία 1975-2010. Μετασχηματισμοί, ανακατατάξεις, προκλήσεις, Αθήνα: ΕΚΕ www.hellenicsociology.gr
 2. Ζακοπούλου Ε. (2010) «Αγροτικοί πληθυσμοί και ταυτότητες στην Ελλάδα», στο Ευθυμιόπουλος Η., Μοδινός Μ. (επιμ.) Πού βαδίζει η γεωργία; Η ιστορία, η κρίση και το (οικολογικό) μέλλον του Αγροτικού Χώρου, Αθήνα: Διεπιστημονικό Iνστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ) και Λιβάνης, σσ. 45-62.
 3. Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) (2008) Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος, Αθήνα: Πλέθρον.
 4. Ζακοπούλου Ε. (2008) «Ύπαιθρος και Γεωργία: σκέψεις για μια ανανέωση της αγροτικής κοινωνιολογικής προβληματικής» στο Κριμπάς Κ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ.109-119.
 5. Zacopoulou Ε. (2007) «La pluriactivit? agricole comme ?l?ment formateur du champs social local. Analyse d?un paradigme» in Luginbuhl Y. (dir) Nouvelles urbanit?s, nouvelles ruralit?s en Europe, Bruxelles: Editions PIE-Peter Lang S.A., pp.177-181
 6. Κασίμης Χ., Ζακοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Α. (2004) «Η συμβολή των μεταναστών στη σύγχρονη οικογενειακή εκμετάλλευση: Μελέτη τριών παραδειγματικών περιοχών» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Β-Γ/2003, 111-112: 9-38.
 7. Kasimis Ch., Papadopoulos A., Zacopoulou E. (2003) "Migrants in Rural Greece" Sociologia Ruralis,  Vol.43 no 2: 167-184
 8. Ζακοπούλου Ε. (1999) «Πολυαπασχολούμενοι και γεωργία : προς μια νέα ανίχνευση ενός πολυδιάστατου φαινομένου» στο Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ύπαιθρος Χώρα. Η ελληνική αγροτική κοινωνία στο τέλος του εικοστού αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον, σσ.115-147.
 9. Δαμιανάκος  Στ., Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Νιτσιάκος Β. (1997) Εξουσία, Εργασία και Μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης, Αθήνα: Πλέθρον / ΕΚΚΕ, σ. 338.
 10. Goussios D., Zacopoulou E., (1993) «Un syndicalisme sous le patronage du politique» in Hervieu B., Lagrave R-M. (dir.) Les syndicats agricoles en Europe, Paris : L? Harmattan, pp. 115-140.
 11. Zacopoulou E., (1993) «Les h?t?rodimotes» in Duboscq P., Quantin  P. (dir.) Les paysans du Monde. Electeurs sous influence, Paris : L' Harmattan, pp. 95-106.
 12. Goussios D., Zacopoulou E. (1990) "The Co-operative and Union Movement in Greece" in Just F. (ed.) Co-operatives and Farmers  Unions in Western Europe, Esbjerg ? Denmark: South Jutland University Press, pp. 27-47.

περισσότερα ...
Αγροτικός Κοινωνιολόγος ezacop@ekke.gr 210 7491642 άνοιγμα
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΟνομα: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνική Ψυχολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.7

Τηλέφωνο: 210 7491614

E-mail: kiliou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Προκατάληψη
 2. Ρατσισμός
 3. Διομαδικές σχέσεις
 4. Διακρίσεις και Κοινωνικός αποκλεισμός
 5. Κοινωνική ταυτότητα


Κυριότερα έργα:
 1. Δυναμική διαχείριση βάσεων δεδομένων και χαρτογραφικών αναπαραστάσεων (SoDaMap) (2012-2015)
 2. Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων (2013-2015
 3. Αντιμετώπιση των διακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας: Γυναίκες και νέοι, Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες (PROGRESS ACTION GRANTS) (2013-2014)
 4. Αθήνα και μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι - οι Άλλοι και Εμείς (2005-2007)
 5. Κόμβος δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών (2004-2005)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Iliou, K. (forthcoming). Personal perceptions and political affiliation shaping immigration attitudes in times of fiscal austerity: The case of Greece. In The dept crisis in Eurozone: Social impacts. Cambridge Scholar Publishing
 2. Ηλιού, Κ. Σπυροπούλου, Ν. (υπό έκδοση). Μεικτή μέθοδος έρευνας: Ο συνδυασμός των μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες. Στο Κ.Ν. Φελλάς, Δ. Μπαλούρδος (Επιμ.), Κοινωνία και έρευνα: Σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, Παπαζήσης, Αθήνα
 3. Ηλιού, Κ., Κακεπάκη, Μ., Κουντούρη, Φ. (2012). Εθνοτική συνύπαρξη στα σχολεία: Στάσεις και αντιλήψεις στην εφηβεία. Στο Α. Αφουξενίδης, Ν. Σαρρής, Ό. Τσακηρίδη (Επιμ.), Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (σσ.97-123)
 4. Ηλιού, Κ., (2011). Μουσείο της πόλεως των Αθηνών: Ο πολιτισμός στην υπηρεσία της επικοινωνίας με το χθες και το σήμερα. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου ""Πολιτισμός και βαρβαρότητα. Επικοινωνία και σύγχρονη κοινωνία"", Αθήνα, 26-28 Μαϊου 2011
 5. Ηλιού, Κ. (2009). Οι στάσεις των εργαζομένων στον εμπορικό κλάδο για τους μετανάστες: Ατομικό και συλλογικό συμφέρον ή Συμβολικός ρατσισμός; Στο Χ. Βαρουξή, Ν. Σαρρής, Α. Φραγκίσκου, Ι. Τσίγκανου (Επιμ.), Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα (σσ.285-298), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 6. Ηλιού, Κ. (2009). Δικαστική και σωφρονιστική στατιστική: Προβλήματα συγκρισιμότητας και αξιοπιστίας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Β΄, 129, 75-100, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα

περισσότερα ...
Κοινωνική Ψυχολόγος kiliou@ekke.gr 210 7491614 άνοιγμα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΟνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 8.6

Τηλέφωνο: 210 7491681

E-mail: el@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Περιβάλλον
 2. Βιώσιμη Ανάπτυξη
 3. Τουρισμός
 4. Αστικός Χώρος


Κυριότερα έργα:
 1. Κοινωνικές Επιπτώσεις του Μαζικού Τουρισμού
 2. Δημιουργία Εστιών Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στις Βαλκανικές Χώρες
 3. Aυτοκίνητο και Πόλη
 4. Περιβαλλοντική Διαχείριση του Ευρώτα


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα στέγασης
 2. Δημιουργία "Εστιών περιβαλλοντικής πληροφόρησης" για φορείς προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος σε Βαλκανικές Χώρες για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διοίκησης
 3. The car system in the city:  Athens
 4. Περιβαλλοντική Διαχείριση της Λεκάνης του Ευρώτα (LIFE)

περισσότερα ...
Οικονομολόγος el@ekke.gr 210 7491681 άνοιγμα
ΜΑΝΙΝΑ ΚΑΚΕΠΑΚΗΟνομα: ΜΑΝΙΝΑ ΚΑΚΕΠΑΚΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 7.7

Τηλέφωνο: 210 7491613

E-mail: mkakepaki@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολιτική κουλτούρα
 2. Φύλο και πολιτική
 3. Πολιτική συμμετοχή


Κυριότερα έργα:
 1. Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων (2013-2015)
 2. Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων - SoDaMap (2013-2015)
 3. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνας - 5ος Γύρος (2010-2011)
 4. Quality in gender and equality policies (QUING) (2006-2011)
 5. Έμφυλες διαφορές στα πρότυπα πολιτικότητας: Διερεύνηση της εξέλιξης των διαφορών στην ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική συμπεριφορά ανάλογα με το φύλο στις νέες κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες (2005-2007)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κακεπάκη Μ. ""Είναι ένας νέος τρόπος να ακουστεί η φωνή μου. Έφυλες διαστάσεις της ατομικής και συλλογικής δράσης στην Αθήνα της κρίσης"". Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (υπό έκδοση)
 2. Ηλιού Κ., Κακεπάκη Μ. και Φ. Κουντούρη, 2012, ""Εθνοτική συνύπαρξη στα σχολεία: Στάσεις και αντιλήψεις στην εφηβεία"", στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Α. Ν και Ο. Τσακιρήδη (επιμ.) Ένταξη των μεταναστών. Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 97-123.
 3. Κακεπάκη Μ., 2010, «Εκλογές 1989-1990», στο: Βαμβακάς Β. και Παναγιωτόπουλος Π. (επιμ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ΄80. Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό,Αθήνα, Το Πέρασμα, σ. 153-156.
 4. Παντελίδου Μαλούτα Μ., Κακεπάκη Μ. και Α. Νικολάου, 2009, «Εξέλιξη των αντιλήψεων για τις έμφυλες σχέσεις στην Αθήνα, 1988-2006», στο Μαλούτας Θ. κ.α. (επιμ.) Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 247-278.
 5. Κακεπάκη Μ., 2006, ""Μεταβολές στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, 1988-2005: από τη γενιά του πολιτικού ενδιαφέροντος στη γενιά της πολιτικής αδιαφορίας;» Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 28: 111-128.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων mkakepaki@ekke.gr 210 7491613 άνοιγμα
ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗΟνομα: ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.4

Τηλέφωνο: 210 7491703

E-mail: amour@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. αγορά εργασίας
 2. εργασιακές σχέσεις-κοινωνικός διάλογος
 3. διακρίσεις
 4. ισότητα των φύλων
 5. μονογονεϊκές οικογένειες
 6. συμφιλίωση οικογένειας-εργασίας


Κυριότερα έργα:
 1. 2005-2007, Επιστημονική υπεύθυνη από πλευράς ΕΚΚΕ στο διακρατικό πρόγραμμα "Integrating childrens perspectives in policy-making to combat poverty and social exclusion experienced by single parent families: a transnational overview"
 2. 2010, «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους»
 3. 2010-2011, Συμμετοχή στην ομάδα έργου με θέμα: "Development of an Observatory on Combating Discriminations" (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  PROGRESS)
 4. 2012-σήμερα, Επιστημονική συν-υπεύθυνη στο έργο «Εξειδικευμένες έρευνες ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας» (ΣΕΒ-Στέγη Βιομηχανίας)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Λυμπεράκη Α., Μουρίκη Α. (1996), Η αθόρυβη επανάσταση: νέες μορφές οργάνωσης της  παραγωγής και της εργασίας, Gutenberg: Αθήνα (260 σελ.)
 2. Mouriki, A. & F. Traxler (2007), "Business interest associations of SMEs in Greece", στο Traxler, F. & G. Huemer (eds), The handbook of business interest associations, firm size and governance. A comparative analytical approach, Routledge (pp. 177-191)
 3. Mouriki, A. (2009), "Flexibility and security: an asymmetrical relationship? The uncertain relevance of flexicurity policies for segmented labour markets and residual welfare regimes", AIAS Working Paper, 09-74, University of Amsterdam, Amsterdam (118 p.)
 4. Μουρίκη, Α. (2012), «Στον βωμό της "ανταγωνιστικότητας": η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων την περίοδο 2010-2012 και οι επιπτώσεις της στις προοπτικές ανάπτυξης», Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας- 2012. Όψεις της κρίσης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος amour@ekke.gr 210 7491703 άνοιγμα
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΟνομα: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Ιστορικός

Αριθμός Γραφείου: 6.1

Τηλέφωνο: 210 7491622

E-mail: ipapathan@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία
 2. Πολιτική Κοινωνιολογία
 3. Κοινωνικά Κινήματα
 4. Μνήμη και Ιστορία
 5. Φύλο


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό έργο (1989-1992 και 1995-1998), «Αξιολόγηση και επεξεργασία του Αρχείου της προδικτατορικής ΕΔΑ». Επιστημονικός υπεύθυνος Ηλ. Νικολακόπουλος και στη συνέχεια Ι. Παπαθανασίου.
 2. Ερευνητικό έργο (2010 μέχρι σήμερα), «Συγκρότηση και αποκατάσταση του Αρχείου ΕΚΚΕ: Η Ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια». ΕΚΚΕ. Επιστημονική υπέυθυνη Ι. Παπαθανασίου.
 3. Ερευνητικό έργο (2012),  «Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας Φύλων με νέο υλικό». ΕΚΚΕ. Επιστημονική υπεύθυνη μαζί με την Μ. Θανοπούλου.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Παπαθανασίου Ι., 2001, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 1951-1967. Το αρχείο της, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Θεμέλιο.
 2. Παπαθανασίου Ι., 2007, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της Ιστορίας 1940-1945», στο συλλογικό έργο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ - Προκόπης Παπαστράτης, Βιβλιόραμα, Αθήνα, τόμος Γ2,  σσ. 79-151.
 3. Παπαθανασίου Ι., 2007, «Χρήσεις και καταχρήσεις των πηγών ή η ιστορία ως εντύπωση», Τα Ιστορικά, Νο 47 (2007), σσ. 457-473.

περισσότερα ...
Ιστορικός ipapathan@ekke.gr 210 7491622 άνοιγμα
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣΟνομα: ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων - Νομικός

Αριθμός Γραφείου: 6.3

Τηλέφωνο: 210 7491661

E-mail: nsarris@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 2. Λειτουργία θεσμών
 3. Μετανάστευση
 4. Διακρίσεις


Κυριότερα έργα:
 1. 2013 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης.
 2. 2013-2015 Ανάπτυξη Εργαλείων Τεκμηρίωσης για την Ενίσχυση των Δημοσίων Πολιτικών ως προς την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων
 3. 2012 -2014 Εξειδικευμένες έρευνες για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας. Υπεύθυνος της μελέτης που αφορά στη Διερεύνηση του υφισταμένου εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στην αγορά εργασίας
 4. 2011-2015 «Data without boundaries» που χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στην πρόγραμμα- πρωτοβουλία FP7 -INFRA-2010-1.1.3.
 5. 2011-2014 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS. Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, υπεύθυνος του αυτόνομου ερευνητικού τμήματος «Θεσμική διάσταση- κανονιστικό πλαίσιο των διακρίσεων»( 2011),Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας ( 2012-13 ). Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες (2013-2014)
 6. 2011 Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Δράση 2.1) Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 7. 2011- 2002 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα- γύροι : 5ος (2011-2010), 4ος ( 2008-2009), 2ος ( 2004-2005) 1ος (2002-3)
 8. 2005-2008 «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι 'Άλλοι' - Οι 'Άλλοι' κι Εμείς 2005-2007» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΠΑΝ/ Γ' ΚΠΣ, Μέτρο 3.3, Δράση 3.3.1. - «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ.», ΓΓΕΤ-ΕΚΚΕ
 9. 2003-2005 Προώθηση και διάχυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού προγράμματος «Ανοικτές Θύρες», ΓΓΕΤ-ΕΚΚΕ.
 10. 1996-2000 INVOLVE: Why not involve the customer in the training process» στο πλαίσιο του διακρατικού ανταγωνιστικού προγράμματος «Leonardo»
 11. 1996-1997 Η Πρόσληψη του 'Ξένου': Διαστάσεις Ξενοφοβίας και Ρατσισμού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΝΕΔ 1994» ΓΓΕΤ-ΕΚΚΕ
 12. 1995-2000 Comparative Charting of Social Change (CCSC), (Συγκριτική ανάλυση των μακροκοινωνιολογικών μετασχηματισμών). Ανάλυση των κοινωνικών αλλαγών που παρατηρούνται κατά την περίοδο 1960-2000 στις αναπτυγμένες χώρες. Υπεύθυνος για τις θεματικές ενότητες: 7.5 «Public Opinion», 10.4 «Interest Groups», 17.5 «National Identity»
 13. 1995-1998 Advantage not Disadvantage-AND: New models of initial training for disadvantaged young people» στο πλαίσιο του διακρατικού ανταγωνιστικού προγράμματος «Leonardo» Ευρωπαϊκή Ένωση-ΕΚΚΕ.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Σαρρής Ν., 2013, «Αποτίμηση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. με έμφαση τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας» στο Μπαλούρδος Δ., Σαρρής Ν., Χρυσάκης Μ., (επιμ.) 2013, Καταπολέμηση Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας, Αθήνα, ΕΚΚΕ, (υπό δημοσίευση)
 2. Σαρρής Ν., 2012, «Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα» στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο. (επιμ.), Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα, ΕΚΚΕ, http://www2.ekke.gr/open_books/EntaxiMetanaston.pdf, σελ. 37-59
 3. Σαρρής Ν., 2012, «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Καταπολέμησης των Διακρίσεων» στο συλλογικό τόμο Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Ε., (επιμ) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων: Τάσεις, Προκλήσεις, Πολιτικές», Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ. 64-132.
 4. Σαρρής Ν. & Βαρουξή Χ., 2011, «Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς» στο συλλογικό τόμο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ) «Θεσμοί, Αξίες, Συμπεριφορές : Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας(2008-2009)», Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, σελ.79-96
 5. Σαρρής Ν., 2009, «Οι Αντιφατικές Διαστάσεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο συλλογικό τόμο Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν., Φραγκίσκου Α.,(επιμ) «Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα», Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, σελ.61-84
 6. Σαρρής Ν., «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», 1993, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, (Αναθεωρημένη έκδοση 1999).
 7. Σαρρής Ν. - Μέντης Γ., 1993, «Εισαγωγή στο Δίκαιο και Στοιχεία Αστικού Δικαίου», Αθήνα, εκδ. Έλλην, 1993 (11η αναθεωρημένη έκδοση 2010).

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων - Νομικός nsarris@ekke.gr 210 7491661 άνοιγμα
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΛΕΚΟΥΟνομα: ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΛΕΚΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Ιστορικός - Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.2

Τηλέφωνο: 210 7491623

E-mail: oselekou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ιστορική κοινωνιολογία, κοινωνική ιστορία και ιστορία των πολιτισμών.
 2. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της νεοελληνικής διασποράς με έμφαση τις πτυχές της στον ρωσικό κόσμο.
 3. Όψεις της σύγχρονης κοινωνικής, πολιτισμικής ιστορίας στις χώρες της Μαύρης θάλασσας και τα Βαλκάνια.
 4. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί της νεοελληνικής κοινωνίας (κοινωνική διαστρωμάτωση, μεταναστεύσεις, μειονότητες, μειονεκτούσες και μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.
 5. Προφορικές μαρτυρίες και ιστορική μνήμη.


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό Πρόγραμμα: « Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς».
 2. Ερευνητικό πρόγραμμα: «Η συγκρότηση της ιστορίας του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια».
 3. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Από το αρματωλίκι στο τσιφλίκι. Ολύμπιοι και Ζακαίοι στη Φθιώτιδα 1833-1923».
 4. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Όταν η ιστορία καταγράφεται από τα κάτω: Η βίωση του εμφυλίου πολέμου μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο ενός στρατιώτη του κυβερνητικού στρατού».


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Σελέκου Ολυμπία, Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων της διασποράς. Δημόσιος και ιδιωτικός βίος (19ος-αρχές του 20ου αιώνα), ΕΚΚΕ, Αθήνα 2004, σελ.300.
 2. Σελέκου Ολυμπία, «Εις την δούλευσιν της φλόττας των Ρουσσών» Έλληνες βαθμοφόροι του ρωσικού πολεμικού ναυτικού (1768-1812) Φιλόπατρις, αφιερωματικός, συλλογικός τόμος στη μνήμη του Αlexis Sol?, έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, Γρανάδα, 2004, σελ.520-550.
 3. Σελέκου Ολυμπία, Γιούρι Μιχαήλοβιτς Λότμαν: «Κοιτάζω τη ζωή μου από την απαρχή της?», Μηνιαία επιθεώρηση Ο Πολίτης, τεύχος 130, Φεβρουάριος 2005, σελ.37-43.
 4. Σελέκου Ολυμπία, «Το Ερμιτάζ στην Πολιορκία του Λένινγκραντ», Μηνιαία Επιθεώρηση, Ο Πολίτης, τεύχος 148, Οκτώβριος 2006, σελ.38-48.
 5. Σελέκου Ολυμπία, «Βασίλι Πούσκιν. Ο ΄΄αιώνιος θείος΄΄ των ρωσικών γραμμάτων», Μηνιαία Επιθεώρηση, Ο Πόλίτης, τεύχος 158, Σεπτέμβριος 2007, σελ.32-45.
 6. Ολυμπία Σελέκου, Νίκος Κοταρίδης, «Ο Ιωάννης Καποδίστριας στον κύκλο του ""Αρζαμάς""», περιοδική πολιτιστική έκδοση Η Αιγιναία, τεύχος 15, Ιανουάριος 2009, σελ.33-56.
 7. Σελέκου Ολυμπία, «Ο επαγγελματίας επαναστάτης Ωρίων Αλεξάκης (1899- 1920)», στο συλλογικό έργο: Η ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης-Εύη Ολυμπίτου-Ιωάννα Παπαθανασίου, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2010, σελ.19-42.
 8. Σελέκου Ολυμπία, «Εδούλευσαν την Ρωσσίαν πιστώς και επωφελώς?». Οι Ελληνόπαιδες του Γυμνασίου των Ομοδόξων της Πετρούπολης», στο συλλογικό έργο Ρωσία και Μεσόγειος, επιμέλεια: Όλγα Κατσιαρδή ?Hering, Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Κατερίνα Γαρδίκα, Μικέλα Σκούντζου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ιστορήματα 2 /εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2011, τόμος Β΄, σελ. 197-224.
 9. Ολυμπία Σελέκου, «Η διπλωματική και πολεμική δραστηριότητα του Ιωάννη Βαρβάκη στην Κασπία θάλασσα. 1776-1815», Δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών, τεύχος 15-16, Αθήνα 2013. (υπό δημοσίευση)

περισσότερα ...
Ιστορικός - Κοινωνιολόγος oselekou@ekke.gr 210 7491623 -
ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.3

Τηλέφωνο: 210 7491660

E-mail: theosta@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Mεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής έρευνας,
 2. Πολιτικοί και θρησκευτικοί θεσμοί,
 3. θρησκευτικότητα,
 4. Μετανάστευση.


Κυριότερα έργα:
 1. 2002- to date: Εuropean Social Survey. (Rounds 1-6)
 2. 2006-2010 ESSi: European Social Survey Infrastructure - Improving Social Measurement in Europe
 3. 2010: Event Reporting. Cross-national feasibility study. ESS.
 4. 2013-2015: Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013».
 5. 2013-2015: ΚΡΗΠΙΣ  Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". ΕΣΠΑ 2007-2013.
 6. 2013 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Δράση  4.1.α/11:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 7. 2012 Koινωνικό κεφάλαιο, διακρίσεις και πολιτική συμμετοχή. Ο ρόλος της θρησκευτικότητας.
 8. 2011 «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία». Δράση 09/2.1 Προτεραιότητα 2. «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 9. 2011     Ενημερωτική εκστρατεία για την πρακτική εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση» Δράση 1.5/09. Προτεραιότητα 1. «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 10. 2002-2005  Κόμβος Δευτερογενούς επεξεργασίας. Ανάπτυξη Ειδικής Τράπεζας Πληροφοριών.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
Βιβλία:
 1.  Παπλιάκου, Β, Σταθοπούλου, Θ, Στρατουδάκη, Χ. 2011 «Θεσμοί- Αξίες- Συμπεριφορές. Ευρήματα από τον 4ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας (2008-2009)».
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:
 1.  Σταθοπούλου, Θ (υπό έκδοση) Διαπροσωπική εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ανοχή στην Ελλάδα της κρίσης. Στον τομο «Κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση». Επιμ. Τζένη Καβουνίδη. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. ΚΕΠΕ.
 2. Stathopoulou T., Kostaki A., (2014) Religiosity, Trust and Tolerance in times of recession. The cases of Spain and Greece. In Petropoulos, N.P. and Tsobanoglou, G.O, The debt crisis in the Eurozone; Social impacts, Newcastle-upon-Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing Ltd. (in press)
 3. Σταθοπούλου, Θ., 2012, Συγκυρία και κοινωνική έρευνα: η επίδραση των γεγονότων της επικαιρότητας στη διαμόρφωση στάσεων» Στον τιμητικό τόμο για την Ι.Λαμπίρη-Δημάκη: «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα». Επιμ. Μαράτου Α, Θανοπούλου Μ, Τεπέρογλου Α, Φρονίμου, Ε. Σάκκουλας, Αθήνα, σελ.89-99
 4. Σταθοπούλου, Θ., 2011, «Θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο». Στον τόμο «Θεσμοί- Αξίες- Συμπεριφορές. Ευρήματα από τον 4ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας». Επιμ. Β.Παπλιάκου Θ.Σταθοπούλου, Χ.Στρατουδάκη. ΕΚΚΕ. Αθήνα, σελ.121-139
 5. Stathopoulou T., 2010, «Faith and Trust: Tracking patterns of religious and civic commitment in Greece and Europe. An empirical approach», in Makridis V., Roudometof V., (eds.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece. The role of religion in Politics, Ethnicity and Culture. London, Ashgate, pp.193-217.
 6. Σταθοπούλου, Θ., 2009, «Μετανάστες και Μετανάστευση στον Ελληνικό Τύπο. 2003-2006» Οψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επιμ.Χ.Βαρουξή, Ν.Σαρρής, Α.Φραγκίσκου. ΕΚΚΕ. Αθήνα. σελ.. 189-221
 7. Σταθοπούλου, Θ «Θρησκευτικότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς: διαφαινόμενες τάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Στον τόμο: Πολιτική και θρησκείες. Επιμ. Κ.Ζορμπάς, Παπαζήσης, Αθήνα. σελ. 161-186.
 8. Σταθοπούλου, Θ., 2007, ««Τα γεγονοτολογικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα: Προβλήματα καταγραφής και ανάλυσης». Στον συλλογικό τόμο: «Πολιτική-Κοινωνία-Πολίτες: Αναλύσεις δεδομένων απο την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα», Επιμ.Τ.Καφετζής, Θ.Μαλούτας, Ι.Τσίγκανου. ΕΚΚΕ. σελ. 315-339.
 9. Stathopoulou T., 2005, «Using text mining tools in event data analysis», in Sirmakessis S., (ed.) Knowledge Mining.Series:Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer Verlag, pp.239-255.
 10. Stathopoulou T., 2004, Mood altering substances. In Charalambis, D, Maratou-Alipranti, L, Hadjiyanni, A (eds.). Recent Social Trends in Greece. 1960-2000., McGill-Queen University Press, p.p 536-544.
 11. Stathopoulou, T, 2004: "Emotional disorders and Self-destructive behaviour". In Charalambis, D, Maratou-Alipranti, L, Hadjiyanni, A (eds.). Recent Social Trends in Greece 1960-2000,. McGill-Queen University Press , p.p 650-660.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος theosta@ekke.gr 210 7491660 άνοιγμα
ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΟνομα: ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.6

Τηλέφωνο: 210 7491648

E-mail: hstrat@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Εθνικισμός και Εθνική Ταυτότητα.
 2. Κοινωνιολογία των Θεσμών: Θεσμοί, Έθνος και Κράτος. 
 3. Αξιακά πρότυπα και στερεότυπα.
 4. Η πρόσληψη του «άλλου»: Ξενοφοβία - ρατσισμός.
 5.  Μειονότητες στην Ελλάδα.


Κυριότερα έργα:
 1. Κώδικας Φορέων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
 2. Εθνος και Δημοκρατία στην Ελληνική Εκπαίδευση
 3. Χάρτης Λαϊκού Πολιτισμού Νομών Κυκλάδων και Σάμου
 4. Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι - Οι Άλλοι κι Εμείς
 5. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα
 6. Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ζάρναρη Ο., Στρατουδάκη Χ. (1995) «Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές σε φαινόμενα ανομίας στην τριακονταετία 1960-1990, όπως καταγράφηκαν στον Αθηναϊκό ημερήσιο Τύπο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 86: 145-177.
 2. Στρατουδάκη X. (2005) «Έθνος και Δημοκρατία: Όψεις της εθνικής ταυτότητας των εφήβων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116: 23-50.
 3. Στρατουδάκη X. (2006) «Χαρτογραφώντας 'γκρίζες ζώνες' του πολιτισμού: Πολιτιστικοί φορείς στο Νομό Κυκλάδων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120: 65-92.
 4. Στρατουδάκη Χ. (2011), «Υποκειμενική ευημερία: ευτυχία και ικανοποίηση των Ελλήνων από τη ζωή τους», στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ. (επιμ.), Θεσμοί-Αξίες-Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος hstrat@ekke.gr 210 7491648 άνοιγμα
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣΟνομα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 5.8

Τηλέφωνο: 210 7491668

E-mail: atramou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Μετανάστευση
 2. Ισλάμ
 3. Διεθνείς Σχέσεις


Κυριότερα έργα:
 1. «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης.
 2. «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 3. «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης.
 4. «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 5. "Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών", χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Χρυσάκης, Μ., Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2012, "Συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστημα και ένταξη στην αγορά εργασίας", σελ 123-156, στο Μουρίκη, Α., Μπαλούρδος, Α., (κ.α.) (επιμ.) "Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012: Όψεις της Κρίσης", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 2. Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2013 (υπό έκδοση), "Η στατιστική ανάλυση στην κοινωνική έρευνα: Εισαγωγή" στο Φελλάς, Ν. Κ., Μπαλούρδος, Δ., (επιμ) "Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι". Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
 3. Μπαλούρδος, Δ., Χρυσάκης, Μ., Σαρρής, Ν., Τραμουντάνης Α., (επιμ), 2013 (υπό έκδοση), "Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας", Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα
 4. Κόντης, Α., Παπακωνσταντής, Μ., Σαμπατάκου, Ε.-Α., Μπουσίου, Α., Τραμουντάνης, Α., 2013, "Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2012 - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης", Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων atramou@ekke.gr 210 7491668 άνοιγμα
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥΟνομα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολογία του εγκλήματος

Αριθμός Γραφείου: 7.4

Τηλέφωνο: 210 7491628

E-mail: jtsiganou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. ΘΕΣΜΟΙ
 2. ΔΙΚΑΙΟ
 3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 5. ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 6. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ
 7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ


Κυριότερα έργα:
 1. Κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή της βίας στο σχολικό χώρο. Πανελλαδική εμπειρική έρευνα.
 2.  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (2002-2011, 5 Γύροι. Πανευρωπαϊκή Εμπειρική Έρευνα Συγκριτικής Πολιτικής Κοινωνιολογίας).
 3. MAGEEQ (ερευνητικό έργο για την ισότητα των φύλων).
 4. QUING (ερευνητικό έργο για την ισότητα των φύλων). 
 5. Μετανάστευση και Εγκληματικότητα.
 6. GENDER BUDGETING (ερευνητικό έργο για την ισότητα των φύλων).
 7. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα σήμερα
 8. Μετα-ανάλυση Ερευνών για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Τσίγκανου Ι.: «Οι Έφηβοι σε Κρίση», στο «Εφηβεία: Νέες πραγματικότητες σε κοινωνίες που αλλάζουν» Συλλογικός Τόμος, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών - Γραφείο Νεότητος, Αθήνα, 2010, σελ. 87-96.
 2. Τσίγκανου Ι.: «Πρόλογος», στο Μπουρλιάσκος Β.: «Πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία», Αθήνα, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, 2010, σελ. 17-18.
 3. Τσίγκανου Ι.: «Ιχνηλατώντας τα Ευρήματα του 4ου Γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ): «Θεσμοί Αξίες Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009)», Αθήνα 2011, ΕΚΚΕ, σελ. 56-78.
 4. Τσίγκανου Ι.: «Επίμετρο: Από τις έρευνες πολιτικής κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα», στο  Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ): «Θεσμοί Αξίες Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009)», Αθήνα 2011, ΕΚΚΕ, σελ. 209-220.
 5. Τσίγκανου Ι.: «Δημόσιο - Ιδιωτικό στο πεδίο της Ασφάλειας: Μείγμα σε αμφισβήτηση και κρίση», στον Τιμητικό Συλλογικό Έργο (Τόμοι ΙΙ), για τον Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη,  Τόμος ΙΙ, σελ. 1679-1690, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.
 6. Tsiganou J.: "Drugs, Crime and Criminal Justice",  στο L. Cheliotis & S. Xenakis (eds), "Crime and Punishment in Contemporary Greece", International Comparative Perspectives Series, Peter Lang publications, London - Germany, 2011, σελ. 207-230.
 7. Τσίγκανου Ι.: «Ανομία και Κοινωνία: Επιστημονικά Εργαλεία σε 'κρίση'», στο Ειδικό Τεύχος της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ», Α - Β  / 2011, Νο 134-135, σελ. 257-270.
 8. Τσίγκανου Ι.: «Οικονομική κρίση και εγκληματικότητα» στο Ζαραφωνίτου Χρ. (επ): «Πόλη Εγκληματικότητα και Ανασφάλεια στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης», Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2013, σελ. 45-57.
 9. Τσίγκανου Ι.: «Επιχειρηματικότητα, κίνδυνοι και ανταγωνισμός στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: η κατασκευή ενός ερευνητικού αντικειμένου», στο Μαλούτας Θ., Κανδύλης Γ., Πέτρου Μ., Σουλιώτης Ν., (επ.), : «Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα», Αθήνα, ΕΚΚΕ - Χαροκόπειο,  2013, σελ. 145-167
 10. Μαράτου Λ., Τεπέρογλου Α., Τσίγκανου Ι.: «Το ελληνικό Σχολείο στην Αυγή του 21ου Αιώνα», Αθήνα, Gutenberg, 2007.
 11. Π. Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι. Τσίγκανου (επιμ.): «Πολιτική, Κοινωνία, Πολίτες: Αναλύσεις Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2007.
 12. Tsiganou  J., ed., "The Management of Quantitative Data in Criminological Research", The Greek Review of Social Research, Special Issue,  no 129/B, 2010.
 13. Τσίγκανου Ι. κ. ά. «Μετανάστευση και Εγκληματικότητα: Μύθοι και Πραγματικότητα», Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2010.

περισσότερα ...
Κοινωνιολογία του εγκλήματος jtsiganou@ekke.gr 210 7491628 άνοιγμα
ΑΜΑΛΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥΟνομα: ΑΜΑΛΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: A

Τμήμα:

Ειδικότητα: Νομικός - Επικοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.8

Τηλέφωνο: 210 7491625

E-mail: afrangi@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δομές & Στρατηγικές ανάπτυξης Επικοινωνιακού Συστήματος, Ψηφιακή Σύγκλιση, Εφαρμοσμένες Πολιτικές Επικοινωνιών,Θεσμοί, Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Κώδικες επικοινωνίας (Λόγου και εικόνας), Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (σημειωτική, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου, βιογραφικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης).


Κυριότερα έργα:
 1. «Συλλογή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων».
 2.  «Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα- Ποιοτικοί Δείκτες».
 3. «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα».
 4. «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι 'άλλοι'» (Ο ρόλος των ΜΜΕ).
 5. «Συγκριτικοί Δείκτες κοινωνικών μετασχηματισμών: Κοινωνικές τάσεις στην Ελλάδα: 1960-2000».
 6. «Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
 7. «Παιδί και Τηλεόραση»
 8. «Προώθηση και διάχυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα».
 9.  «Η επίδραση των απορρυθμιστικών τάσεων στην Ελληνική Ραδιοτηλεόραση: Στρατηγική, Πολιτικές και Προοπτικές».Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Φραγκίσκου Α., 2011, «Χρήσεις των Μέσων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Μια ανάλυση των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας για τη χρήση των ΜΜΕ», στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ.) Θεσμοί, Αξίες, Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009), ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ. 79-96.
 2. Φραγκίσκου Α., 2009, «'Εμείς' οι 'Άλλοι' και τα ΜΜΕ: Μετανάστευση και τύπος. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικά με την εμπειρική έρευνα», στο Χρ.Βαρουξή, Ν.Σαρρής, Α. Φραγκίσκου (επιμ.), Όψεις της Μετανάστευσης και Μεταναστευτική Πολιτική, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ.165-188.
 3.  Φραγκίσκου Α., 2006, «www.κοινωνικό δίκτυο/ διασύνδεση και αποκλεισμός/ καινοτομία και υποδομή/ προσοχή στο 'κενό'. παγκοσμίως», πρακτικά συνεδρίου: Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες, ΕΚΚΕ, σελ.271 - 275.
 4.  Φραγκίσκου Α., 2004, «ΜΜΕ: Η τάξη και η πάλη των λέξεων. Μια συζήτηση για προβλήματα ορολογίας και ορολογία που θέτει προβλήματα», στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιμ)., Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή. Θεσ/νίκη: Παρατηρητής, σελ.365-382.
 5.  Frangiskou, A., 2004, «Μass Media», στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: 1960 - 1995, Montreal: McGill - Queen's University Press, σελ.376-390.
 6.  Frangiskou, A., 2004, «Mass Information», στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: 1960 -1995, Montreal: McGill - Queen's University Press, σελ.493-502.

περισσότερα ...
Νομικός - Επικοινωνιολόγος afrangi@ekke.gr 210 7491625 άνοιγμα

www.slidescenter.com