Ανθρώπινο Δυναμικό
TEXT  Ονομα Ειδικότητα E-mail Τηλέφωνο Βιογραφικό
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗΟνομα: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Αριθμός Γραφείου: 7.3

Τηλέφωνο: 210 7491638

E-mail: kavdelidi@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Βιώσιμη ανάπτυξη: χρήσεις του χώρου σε αστικές και σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες.
 2. Αστικός σχεδιασμός και κοινωνιολογική οπτική: διεπιστημονικές μεθοδολογίες.
 3. Μορφολογία του ιστού της πόλης: αναπαραστάσεις για την περιγραφή και τη μελέτη των αστικών φαινομένων.
 4. Ανάλυση αστικού περιβάλλοντος (στην Ευρώπη): δραστηριότητες, χρήσεις και κοινωνικά-ανθρωπολογικά δεδομένα σε χώρους ανοιχτούς - δημόσιους - εν γένει κοινόχρηστους, αστικότητα και καθημερινότητα.


Κυριότερα έργα:
 1. Πολεοδόμηση και δημόσιοι χώροι στα Ανατολικά Παραλία της Αττικής: η γέννηση μιας προβληματικής 'πόλης'
 2. Συγκρότηση δείκτη ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας σχετικά με τη χρήση του χρόνου τους και τις δραστηριότητες στους δημόσιους αστικούς χώρους που συνδέονται με φυσικό περιβάλλον
 3. RUROS-Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces
 4. Αποξηράνσεις λιμνών: κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις τους στην Κάρλα και στην Αγουλινίτσα
 5. Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας
 6. Μεγάλες ελληνικές πόλεις-λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας
 7. La simulation graphique dans l'etude des phenomenes urbains


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Αβδελίδη Κ., 2012, "πόλη" και "μη-πόλη" σε συνεντεύξεις κατοίκων/χρηστών των φυσικών χώρων Αθήνας, Αθήνα: ΕΚΚΕ/Γραμέλης
 2. Αβδελίδη, Κ., 2012, Η χωρική εξέλιξη 4 μεγάλων ελληνικών πόλεων, Αθήνα: ΕΚΚΕ/Γραμέλης Αβδελίδη Κ., 2009, "Αστικός φυσικός χώρος και πτυχές της καθημερινότητας στην Αθήνα", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 128 A, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 143-174
 3. Avdelidi K., 2004, "Social Considerations at the design of open spaces" in Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, CRES, EU, 42-46
 4. Κοβάνη, Θ.Ελένη, Αβδελίδη, Καλλισθένη, 2002, Λιμνών Αποξηράνσεις, Αθήνα: ΕΚΚΕ/ Aργυροπούλου, 2ο μέρος
 5. Αβδελίδη Κ., 2000 «Οι διαδοχικές επεκτάσεις του ιστού της Αθήνας», Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας, Αθήνα - Βόλος: ΕΚΚΕ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 30-31
 6. Αβδελίδη Κ., 1982, "Πρόταση για την τυποποίηση του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χώρου - Proposal for the formalization of architectural and urban space", Αρχιτεκτονικά Θέματα/ Architecture in Greece 16/1982, 93-98

περισσότερα ...
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης kavdelidi@ekke.gr 210 7491638 άνοιγμα
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗΟνομα: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.9

Τηλέφωνο: 210 7491655

E-mail: dkondyli@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ζητήματα μεθοδολογίας της εμπειρικής έρευνας σε σχέση με την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών και το σχεδιασμό των θεσμικών και επικοινωνιακών λειτουργιών τους (τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, ταξινομητικά σχήματα, θησαυροί όρων, διάχυσης δεδομένων, ανωνυμοποίησης κ.ά )
 2. Μελέτη της κοινωνίας της πληροφορίας και των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην εργασία και την εκπαίδευση
 3. Μετανάστευση με έμφαση στο φύλο 


Κυριότερα έργα:
 1. Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
 2. CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» (Κωδικός Πρόσκλησης: 98)
 3. CESSDA PPP Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA ) research infrastructure , member, scientific responsible WP10, (2008-2009) FP7,
 4. Μελέτη Σκοπιμότητας για τη  Συγκρότηση Εθνικού Ερευνητικού  Δικτύου Και τη  Συμμετοχή του στην Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της  Ευρωπαϊκής  Ερευνητικής Υποδομής  CESSDA RI
 5. Εκπόνηση Ερευνας για Καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται στην  Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν μετανάστριες στον τομέα της απασχόλησης
 6. Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων & δεικτών (επ. υπεύθυνη έργο 9)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κονδύλη Δ. (2008), «Ζητήματα προστασίας και διάχυσης των κοινωνικών Δεδομένων»,  στο Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., Καραγιάννης Γ.(επιμ), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Αθήνα, Ποταμός,  σ.109-125. 
 2. Κονδύλη Δ.,. Λιναρδής Α., 2004,  «Ερευνητικές υποδομές: Το ψηφιακό περιβάλλον της συγκριτικής έρευνας», Αθήνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 115, σ. 119-138
 3. Kondyli D., 2006, "Digital Archives: Issues of functioning and regulating practices", στο Kallas J. (ed.) The node for secondary processing: a comparative research infrastructure, Athens, Εκδόσεις EKKE, , σ. 115-128
 4. Ioakeimoglou E., Patiniotis N., Kondyli D., 2004, "Re-Entering Transformable Labour Markets and the role of VET", στο Evans Κ. and Nimeyer B. (eds), Reconnection: Countering social exclusion through situated learning, Kluwer Academic Publishers, σ.141-156.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος dkondyli@ekke.gr 210 7491655 άνοιγμα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣΟνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Μαθηματικός-Στατιστικός

Αριθμός Γραφείου: 7.9

Τηλέφωνο: 210 7491656

E-mail: alinardis@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών: τεκμηρίωση και διαχείριση δεδομένων.
 2. Μεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής ποσοτικής έρευνας μέσω της χρήσης CAI (Computer Assisted Interviewing) συστημάτων.


Κυριότερα έργα:
 1. Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC)
 2. Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI». Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΚΕ.
 3. Πρόγραμμα για την προπαρασκευαστική φάση της CESSDA (CESSDA - PPP)
 4. SocialDatanet: Ένα δίκτυο για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας και της δευτερογενούς ανάλυσης.
 5. Metadater (Meta Data Management and Production System for the Social Science Surveys) - Ευρωπαϊκό (Συνυπεύθυνος ΕΚΚΕ).
 6. Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων και Δεικτών


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Λιναρδής Α., (2010), Σχεδιασμός ενός μοντέλου μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση της συγκριτικής έρευνας (Διδακτορική Διατριβή).
 2. Kallas J., Linardis A., (2010), A question documentation model on the needs of comparative research, Archival Science, Volume 10, Number 1 / March 2010, 65-83.
 3. Kallas J., Linardis A., (2008), A documentation model for comparative research based on harmonization strategies, IASSIST Quarterly (IQ), volume 32, 12-25.
 4. Moscha A., Linardis A., Spyropoulos K., Touratzidis L., (2007), Embedding an e-Learning ESP Course to University Curriculum: Results and Experience, The 2nd International Conference on e-Learning (ICEL 2007), Teachers College, Columbia University, New York, USA,27-29 June 2007, pp. 323-332, (full paper).
 5. Papadopoulos, G., Vardavas, I., Limperi, M., Linardis, A., Georgoudis, G., Behrakis, P., (2011), Smoking cessation can improve quality of life among COPD patients: Translation and validation of the clinical COPD questionnaire in Greek, BMC Pulmonary Medicine 2011,11:13.
 6. Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ. (2012), Μία bottom-up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2012/25.
 7. Λιναρδής Α., Παπαγιαννόπουλος Κ., Καλησπεράτη Ε. (2011), Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2011/23.

περισσότερα ...
Μαθηματικός-Στατιστικός alinardis@ekke.gr 210 7491656 άνοιγμα
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΟνομα: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Ιστορικός

Αριθμός Γραφείου: 6.1

Τηλέφωνο: 210 7491622

E-mail: ipapathan@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία
 2. Πολιτική Κοινωνιολογία
 3. Κοινωνικά Κινήματα
 4. Μνήμη και Ιστορία
 5. Φύλο


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό έργο (1989-1992 και 1995-1998), «Αξιολόγηση και επεξεργασία του Αρχείου της προδικτατορικής ΕΔΑ». Επιστημονικός υπεύθυνος Ηλ. Νικολακόπουλος και στη συνέχεια Ι. Παπαθανασίου.
 2. Ερευνητικό έργο (2010 μέχρι σήμερα), «Συγκρότηση και αποκατάσταση του Αρχείου ΕΚΚΕ: Η Ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια». ΕΚΚΕ. Επιστημονική υπέυθυνη Ι. Παπαθανασίου.
 3. Ερευνητικό έργο (2012),  «Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας Φύλων με νέο υλικό». ΕΚΚΕ. Επιστημονική υπεύθυνη μαζί με την Μ. Θανοπούλου.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Παπαθανασίου Ι., 2001, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 1951-1967. Το αρχείο της, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Θεμέλιο.
 2. Παπαθανασίου Ι., 2007, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της Ιστορίας 1940-1945», στο συλλογικό έργο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ - Προκόπης Παπαστράτης, Βιβλιόραμα, Αθήνα, τόμος Γ2,  σσ. 79-151.
 3. Παπαθανασίου Ι., 2007, «Χρήσεις και καταχρήσεις των πηγών ή η ιστορία ως εντύπωση», Τα Ιστορικά, Νο 47 (2007), σσ. 457-473.

περισσότερα ...
Ιστορικός ipapathan@ekke.gr 210 7491622 άνοιγμα
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΛΕΚΟΥΟνομα: ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΛΕΚΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Ιστορικός - Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.2

Τηλέφωνο: 210 7491623

E-mail: oselekou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ιστορική κοινωνιολογία, κοινωνική ιστορία και ιστορία των πολιτισμών.
 2. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της νεοελληνικής διασποράς με έμφαση τις πτυχές της στον ρωσικό κόσμο.
 3. Όψεις της σύγχρονης κοινωνικής, πολιτισμικής ιστορίας στις χώρες της Μαύρης θάλασσας και τα Βαλκάνια.
 4. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί της νεοελληνικής κοινωνίας (κοινωνική διαστρωμάτωση, μεταναστεύσεις, μειονότητες, μειονεκτούσες και μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.
 5. Προφορικές μαρτυρίες και ιστορική μνήμη.


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό Πρόγραμμα: « Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς».
 2. Ερευνητικό πρόγραμμα: «Η συγκρότηση της ιστορίας του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια».
 3. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Από το αρματωλίκι στο τσιφλίκι. Ολύμπιοι και Ζακαίοι στη Φθιώτιδα 1833-1923».
 4. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Όταν η ιστορία καταγράφεται από τα κάτω: Η βίωση του εμφυλίου πολέμου μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο ενός στρατιώτη του κυβερνητικού στρατού».


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Σελέκου Ολυμπία, Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων της διασποράς. Δημόσιος και ιδιωτικός βίος (19ος-αρχές του 20ου αιώνα), ΕΚΚΕ, Αθήνα 2004, σελ.300.
 2. Σελέκου Ολυμπία, «Εις την δούλευσιν της φλόττας των Ρουσσών» Έλληνες βαθμοφόροι του ρωσικού πολεμικού ναυτικού (1768-1812) Φιλόπατρις, αφιερωματικός, συλλογικός τόμος στη μνήμη του Αlexis Sol?, έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, Γρανάδα, 2004, σελ.520-550.
 3. Σελέκου Ολυμπία, Γιούρι Μιχαήλοβιτς Λότμαν: «Κοιτάζω τη ζωή μου από την απαρχή της?», Μηνιαία επιθεώρηση Ο Πολίτης, τεύχος 130, Φεβρουάριος 2005, σελ.37-43.
 4. Σελέκου Ολυμπία, «Το Ερμιτάζ στην Πολιορκία του Λένινγκραντ», Μηνιαία Επιθεώρηση, Ο Πολίτης, τεύχος 148, Οκτώβριος 2006, σελ.38-48.
 5. Σελέκου Ολυμπία, «Βασίλι Πούσκιν. Ο ΄΄αιώνιος θείος΄΄ των ρωσικών γραμμάτων», Μηνιαία Επιθεώρηση, Ο Πόλίτης, τεύχος 158, Σεπτέμβριος 2007, σελ.32-45.
 6. Ολυμπία Σελέκου, Νίκος Κοταρίδης, «Ο Ιωάννης Καποδίστριας στον κύκλο του ""Αρζαμάς""», περιοδική πολιτιστική έκδοση Η Αιγιναία, τεύχος 15, Ιανουάριος 2009, σελ.33-56.
 7. Σελέκου Ολυμπία, «Ο επαγγελματίας επαναστάτης Ωρίων Αλεξάκης (1899- 1920)», στο συλλογικό έργο: Η ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης-Εύη Ολυμπίτου-Ιωάννα Παπαθανασίου, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2010, σελ.19-42.
 8. Σελέκου Ολυμπία, «Εδούλευσαν την Ρωσσίαν πιστώς και επωφελώς?». Οι Ελληνόπαιδες του Γυμνασίου των Ομοδόξων της Πετρούπολης», στο συλλογικό έργο Ρωσία και Μεσόγειος, επιμέλεια: Όλγα Κατσιαρδή ?Hering, Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Κατερίνα Γαρδίκα, Μικέλα Σκούντζου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ιστορήματα 2 /εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2011, τόμος Β΄, σελ. 197-224.
 9. Ολυμπία Σελέκου, «Η διπλωματική και πολεμική δραστηριότητα του Ιωάννη Βαρβάκη στην Κασπία θάλασσα. 1776-1815», Δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών, τεύχος 15-16, Αθήνα 2013. (υπό δημοσίευση)

περισσότερα ...
Ιστορικός - Κοινωνιολόγος oselekou@ekke.gr 210 7491623 -
ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.3

Τηλέφωνο: 210 7491660

E-mail: theosta@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Mεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής έρευνας,
 2. Πολιτικοί και θρησκευτικοί θεσμοί,
 3. θρησκευτικότητα,
 4. Μετανάστευση.


Κυριότερα έργα:
 1. 2002- to date: Εuropean Social Survey. (Rounds 1-6)
 2. 2006-2010 ESSi: European Social Survey Infrastructure - Improving Social Measurement in Europe
 3. 2010: Event Reporting. Cross-national feasibility study. ESS.
 4. 2013-2015: Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013».
 5. 2013-2015: ΚΡΗΠΙΣ  Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". ΕΣΠΑ 2007-2013.
 6. 2013 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Δράση  4.1.α/11:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 7. 2012 Koινωνικό κεφάλαιο, διακρίσεις και πολιτική συμμετοχή. Ο ρόλος της θρησκευτικότητας.
 8. 2011 «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία». Δράση 09/2.1 Προτεραιότητα 2. «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 9. 2011     Ενημερωτική εκστρατεία για την πρακτική εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση» Δράση 1.5/09. Προτεραιότητα 1. «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 10. 2002-2005  Κόμβος Δευτερογενούς επεξεργασίας. Ανάπτυξη Ειδικής Τράπεζας Πληροφοριών.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
Βιβλία:
 1.  Παπλιάκου, Β, Σταθοπούλου, Θ, Στρατουδάκη, Χ. 2011 «Θεσμοί- Αξίες- Συμπεριφορές. Ευρήματα από τον 4ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας (2008-2009)».
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:
 1.  Σταθοπούλου, Θ (υπό έκδοση) Διαπροσωπική εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ανοχή στην Ελλάδα της κρίσης. Στον τομο «Κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση». Επιμ. Τζένη Καβουνίδη. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. ΚΕΠΕ.
 2. Stathopoulou T., Kostaki A., (2014) Religiosity, Trust and Tolerance in times of recession. The cases of Spain and Greece. In Petropoulos, N.P. and Tsobanoglou, G.O, The debt crisis in the Eurozone; Social impacts, Newcastle-upon-Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing Ltd. (in press)
 3. Σταθοπούλου, Θ., 2012, Συγκυρία και κοινωνική έρευνα: η επίδραση των γεγονότων της επικαιρότητας στη διαμόρφωση στάσεων» Στον τιμητικό τόμο για την Ι.Λαμπίρη-Δημάκη: «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα». Επιμ. Μαράτου Α, Θανοπούλου Μ, Τεπέρογλου Α, Φρονίμου, Ε. Σάκκουλας, Αθήνα, σελ.89-99
 4. Σταθοπούλου, Θ., 2011, «Θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο». Στον τόμο «Θεσμοί- Αξίες- Συμπεριφορές. Ευρήματα από τον 4ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας». Επιμ. Β.Παπλιάκου Θ.Σταθοπούλου, Χ.Στρατουδάκη. ΕΚΚΕ. Αθήνα, σελ.121-139
 5. Stathopoulou T., 2010, «Faith and Trust: Tracking patterns of religious and civic commitment in Greece and Europe. An empirical approach», in Makridis V., Roudometof V., (eds.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece. The role of religion in Politics, Ethnicity and Culture. London, Ashgate, pp.193-217.
 6. Σταθοπούλου, Θ., 2009, «Μετανάστες και Μετανάστευση στον Ελληνικό Τύπο. 2003-2006» Οψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επιμ.Χ.Βαρουξή, Ν.Σαρρής, Α.Φραγκίσκου. ΕΚΚΕ. Αθήνα. σελ.. 189-221
 7. Σταθοπούλου, Θ «Θρησκευτικότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς: διαφαινόμενες τάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Στον τόμο: Πολιτική και θρησκείες. Επιμ. Κ.Ζορμπάς, Παπαζήσης, Αθήνα. σελ. 161-186.
 8. Σταθοπούλου, Θ., 2007, ««Τα γεγονοτολογικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα: Προβλήματα καταγραφής και ανάλυσης». Στον συλλογικό τόμο: «Πολιτική-Κοινωνία-Πολίτες: Αναλύσεις δεδομένων απο την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα», Επιμ.Τ.Καφετζής, Θ.Μαλούτας, Ι.Τσίγκανου. ΕΚΚΕ. σελ. 315-339.
 9. Stathopoulou T., 2005, «Using text mining tools in event data analysis», in Sirmakessis S., (ed.) Knowledge Mining.Series:Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer Verlag, pp.239-255.
 10. Stathopoulou T., 2004, Mood altering substances. In Charalambis, D, Maratou-Alipranti, L, Hadjiyanni, A (eds.). Recent Social Trends in Greece. 1960-2000., McGill-Queen University Press, p.p 536-544.
 11. Stathopoulou, T, 2004: "Emotional disorders and Self-destructive behaviour". In Charalambis, D, Maratou-Alipranti, L, Hadjiyanni, A (eds.). Recent Social Trends in Greece 1960-2000,. McGill-Queen University Press , p.p 650-660.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος theosta@ekke.gr 210 7491660 άνοιγμα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΕΝΤΖΟΥΟνομα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΕΝΤΖΟΥ
Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων

Ειδικότητα: Πληροφορικός

Αριθμός Γραφείου: 7.10

Τηλέφωνο: 210 7491654

E-mail: cfredzu@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Κυριότερα έργα:


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

περισσότερα ...
Πληροφορικός cfredzu@ekke.gr 210 7491654 -

www.slidescenter.com