Ανθρώπινο Δυναμικό
TEXT  Ονομα Ειδικότητα E-mail Τηλέφωνο Βιογραφικό
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗΟνομα: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Αριθμός Γραφείου: 7.3

Τηλέφωνο: 210 7491638

E-mail: kavdelidi@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Βιώσιμη ανάπτυξη: χρήσεις του χώρου σε αστικές και σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες.
 2. Αστικός σχεδιασμός και κοινωνιολογική οπτική: διεπιστημονικές μεθοδολογίες.
 3. Μορφολογία του ιστού της πόλης: αναπαραστάσεις για την περιγραφή και τη μελέτη των αστικών φαινομένων.
 4. Ανάλυση αστικού περιβάλλοντος (στην Ευρώπη): δραστηριότητες, χρήσεις και κοινωνικά-ανθρωπολογικά δεδομένα σε χώρους ανοιχτούς - δημόσιους - εν γένει κοινόχρηστους, αστικότητα και καθημερινότητα.


Κυριότερα έργα:
 1. Πολεοδόμηση και δημόσιοι χώροι στα Ανατολικά Παραλία της Αττικής: η γέννηση μιας προβληματικής 'πόλης'
 2. Συγκρότηση δείκτη ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας σχετικά με τη χρήση του χρόνου τους και τις δραστηριότητες στους δημόσιους αστικούς χώρους που συνδέονται με φυσικό περιβάλλον
 3. RUROS-Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces
 4. Αποξηράνσεις λιμνών: κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις τους στην Κάρλα και στην Αγουλινίτσα
 5. Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας
 6. Μεγάλες ελληνικές πόλεις-λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας
 7. La simulation graphique dans l'etude des phenomenes urbains


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Αβδελίδη Κ., 2012, "πόλη" και "μη-πόλη" σε συνεντεύξεις κατοίκων/χρηστών των φυσικών χώρων Αθήνας, Αθήνα: ΕΚΚΕ/Γραμέλης
 2. Αβδελίδη, Κ., 2012, Η χωρική εξέλιξη 4 μεγάλων ελληνικών πόλεων, Αθήνα: ΕΚΚΕ/Γραμέλης Αβδελίδη Κ., 2009, "Αστικός φυσικός χώρος και πτυχές της καθημερινότητας στην Αθήνα", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 128 A, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 143-174
 3. Avdelidi K., 2004, "Social Considerations at the design of open spaces" in Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, CRES, EU, 42-46
 4. Κοβάνη, Θ.Ελένη, Αβδελίδη, Καλλισθένη, 2002, Λιμνών Αποξηράνσεις, Αθήνα: ΕΚΚΕ/ Aργυροπούλου, 2ο μέρος
 5. Αβδελίδη Κ., 2000 «Οι διαδοχικές επεκτάσεις του ιστού της Αθήνας», Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας, Αθήνα - Βόλος: ΕΚΚΕ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 30-31
 6. Αβδελίδη Κ., 1982, "Πρόταση για την τυποποίηση του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χώρου - Proposal for the formalization of architectural and urban space", Αρχιτεκτονικά Θέματα/ Architecture in Greece 16/1982, 93-98

περισσότερα ...
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης kavdelidi@ekke.gr 210 7491638 άνοιγμα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣΟνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτική Κοινωνιολογία

Αριθμός Γραφείου: 6.5

Τηλέφωνο: 210 7491657

E-mail: afouxenidis@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολιτική Κοινωνιολογία
 2. Συμμετοχή ατόμων και ομάδων στην πολιτική διαδικασία
 3. Εθελοντισμός
 4. Κοινωνία  πολιτών
 5. Κουλτούρα
 6. Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις


Κυριότερα έργα:
 1. 2012/2015 Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ-Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ,Συντονιστής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 2. ESPON 2013, SIESTA Spatial Indicators for a Europe 2020 Strategy, Coordinator University of Santiago de Compostela.
 3. 2011, Δράση 1.5/09 Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, Συντονιστής ΕΚΚΕ, Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
BΙΒΛΙΑ:
 1. Border cities & Towns, Brussels (2002),
 2. Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα, Παπαζήσης (2006),
 3. Η Δυναμική και τα Όρια της Κοινωνίας των Πολιτών, Αθήνα, Προπομπός (2008),
 4. Ανισότητα στην εποχή της κρίσης: θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα, Προπομπός (2012).

ΑΡΘΡΑ:
 1. Leontidou, L., Afouxenidis, A., Gialis, S. & Stringli, A. (2013) "Persisting Digital Society Territorial Divides" in Gonzalez, R. (ed) European Regions in the Strategy to Emerge from the Crisis. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 101-117.,
 2. Afouxenidis, A. & Kourtelis, C. (2013) "Neo-Liberalism vs Democracy: a critical insight into recent development practices in Egypt and Morocco" in Wolfers, E. (ed) Contemporary Social Science Insights. Global Science and Technology Forum (forthcoming),
 3. Afouxenidis, A. & Lampropoulou, M. (2012) "Questions of democracy & accountability". Paper presented at the 2nd International Conference on Political Science, Sociology & International Relations, Indonesia, September 17-18, pp. 7-10,
 4. Afouxenidis, A. (2012) "The role of civil society organizations and of informal networks in combating discrimination", in Balourdos, D. & Mouriki, A. (eds) Combating Discrimination in Greece, EKKE, Athens, pp. 169-180.

περισσότερα ...
Πολιτική Κοινωνιολογία afouxenidis@ekke.gr 210 7491657 άνοιγμα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΟΥΞΗΟνομα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΟΥΞΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 7.8

Τηλέφωνο: 210 7491624

E-mail: cvarouxi@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 2. Μετανάστευση,
 3. Πολιτική κουλτούρα και πολιτική συμπεριφορά.


Κυριότερα έργα:
 1. Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές.
 2. Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του ιστορικού αρχείου της βιβλιοθήκης θεμάτων ισότητας των φύλων με νέο υλικό.
 3. Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα.
 4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα.
 5. Αθήνα και μετανάστευση: «Εμείς» και οι «Άλλοι».
 6. Συγκριτική έρευνα πολιτικής κουλτούρας και πολιτικής συμπεριφοράς.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν. (2012) Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις, στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο. (επιμ.) Ένταξη των μεταναστών: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 17-36.
 2. Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν. (2011) Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ. (επιμ.) Θεσμοί, αξίες, συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009), Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 79-96.
 3. Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν., Φραγκίσκου Α. (επιμ.) (2009) Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 4. Βαρουξή Χ. (2008) Μεταναστευτική πολιτική και δημόσια διοίκηση: Μια ανθρωποδικαιωματική προσέγγιση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Συμπεράσματα έρευνας πεδίου, Αθήνα: ΕΚΚΕ, Κείμενο Εργασίας 2008/17.
 5. Βαρουξή Χ.(2007) Η ισοτιμία των ανθρώπων: Από τη ρητορεία στην πράξη, στο Τ. Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι. Τσίγκανου (επιμ.) Πολιτική ? Κοινωνία - Πολίτες: Ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας ? ESS, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 293-314.
 6. Βαρουξή Χ. (2006) Φτώχεια και ανθρώπινα δικαιώματα: Η παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στο Σακέλλης Ι. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου: Φτώχεια, αποκλεισμός και κοινωνικές ανισότητες, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 263-270.
 7. Βαρουξή Χ. (2003) Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αθήνα: ΕΚΚΕ, Κείμενο Εργασίας 2003/7.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων cvarouxi@ekke.gr 210 7491624 άνοιγμα
ΕΡΣΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΕΡΣΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Αγροτικός Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.4

Τηλέφωνο: 210 7491642

E-mail: ezacop@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Κοινωνικός  και πολιτικός μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου,
 2. Τοπική εξουσία,
 3. Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνικό κεφάλαιο στην ύπαιθρο,
 4. Σχέσεις πελατείας και κοινωνικά δίκτυα,
 5. Σχέσεις αστικού και αγροτικού χώρου,
 6. Οικογενειακή γεωργία,
 7. Απασχόληση και πολυαπασχόληση,
 8. Δημογραφία της υπαίθρου,
 9. Μετανάστευση και κοινωνική ενσωμάτωση,
 10. Αγροτικό εργατικό δυναμικό,
 11. Αγροτική πολιτική και πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου,
 12. Αγροτικές οργανώσεις.


Κυριότερα έργα:
 1. Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ) (2012 -2015).
 2. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» (FEMINT_GR) (2011).
 3. Δημιουργία Κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών (ΕΠΑΝ). Υποέργο 1.2: Βάση διοικητικών και δημογραφικών δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας 1940-1991 (2002-2005)
 4. Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης του ξένου εργατικού δυναμικού στην ελληνική ύπαιθρο (Υπουργείο Γεωργίας) (2000-2002).
 5. Effects of the CAP-reform and possible further developments on organic farming in the EU. (ΕΕ) (1999) .
 6. Land, Crisis and Culture :  From Productionist Success to Fiscal and Environmental Impasse on European Farms, 1940-1990» (SEER, AREA III) (1993-1995)
 7. Constraints on competitiveness of European Community. Agriculture: a comparative analysis (CAMAR- EC Project) (1992-1993)
 8. Comparative Charting of Social Change. Διεθνές πρόγραμμα συγκριτικής μελέτης των μακρο-κοινωνιολογικών τάσεων κοινωνικού μετασχηματισμού (1990-1991)
 9. Ευρωπαϊκό δίκτυο μελέτης των επαγγελματικών οργανώσεων των αγροτών (R-EUROPA). Συντονιστές: B. Hervieu (C.N.R.S.-C.E.V.I.P.O.F. Γαλλίας) και R.M. Lagrave (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) (1989-1991)
 10. Επιτόπιες αναλύσεις της κοινωνικής αλλαγής» συνεργασία ΕΚΚΕ και C.N.R.S. Γαλλίας. Υπεύθυνος: Στάθης Δαμιανάκος (1986-1990)Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ζακοπούλου Ε. (2012) «Κατακερματισμένη κοινωνία παροχών και η αδυναμία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος» στο Αντωνοπούλου Μ., Κονιόρδος Σ. (επιμ.) Πρακτικά τρίτου τακτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας Ελληνική κοινωνία 1975-2010. Μετασχηματισμοί, ανακατατάξεις, προκλήσεις, Αθήνα: ΕΚΕ www.hellenicsociology.gr
 2. Ζακοπούλου Ε. (2010) «Αγροτικοί πληθυσμοί και ταυτότητες στην Ελλάδα», στο Ευθυμιόπουλος Η., Μοδινός Μ. (επιμ.) Πού βαδίζει η γεωργία; Η ιστορία, η κρίση και το (οικολογικό) μέλλον του Αγροτικού Χώρου, Αθήνα: Διεπιστημονικό Iνστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ) και Λιβάνης, σσ. 45-62.
 3. Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) (2008) Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος, Αθήνα: Πλέθρον.
 4. Ζακοπούλου Ε. (2008) «Ύπαιθρος και Γεωργία: σκέψεις για μια ανανέωση της αγροτικής κοινωνιολογικής προβληματικής» στο Κριμπάς Κ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ.109-119.
 5. Zacopoulou Ε. (2007) «La pluriactivit? agricole comme ?l?ment formateur du champs social local. Analyse d?un paradigme» in Luginbuhl Y. (dir) Nouvelles urbanit?s, nouvelles ruralit?s en Europe, Bruxelles: Editions PIE-Peter Lang S.A., pp.177-181
 6. Κασίμης Χ., Ζακοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Α. (2004) «Η συμβολή των μεταναστών στη σύγχρονη οικογενειακή εκμετάλλευση: Μελέτη τριών παραδειγματικών περιοχών» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Β-Γ/2003, 111-112: 9-38.
 7. Kasimis Ch., Papadopoulos A., Zacopoulou E. (2003) "Migrants in Rural Greece" Sociologia Ruralis,  Vol.43 no 2: 167-184
 8. Ζακοπούλου Ε. (1999) «Πολυαπασχολούμενοι και γεωργία : προς μια νέα ανίχνευση ενός πολυδιάστατου φαινομένου» στο Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ύπαιθρος Χώρα. Η ελληνική αγροτική κοινωνία στο τέλος του εικοστού αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον, σσ.115-147.
 9. Δαμιανάκος  Στ., Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Νιτσιάκος Β. (1997) Εξουσία, Εργασία και Μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης, Αθήνα: Πλέθρον / ΕΚΚΕ, σ. 338.
 10. Goussios D., Zacopoulou E., (1993) «Un syndicalisme sous le patronage du politique» in Hervieu B., Lagrave R-M. (dir.) Les syndicats agricoles en Europe, Paris : L? Harmattan, pp. 115-140.
 11. Zacopoulou E., (1993) «Les h?t?rodimotes» in Duboscq P., Quantin  P. (dir.) Les paysans du Monde. Electeurs sous influence, Paris : L' Harmattan, pp. 95-106.
 12. Goussios D., Zacopoulou E. (1990) "The Co-operative and Union Movement in Greece" in Just F. (ed.) Co-operatives and Farmers  Unions in Western Europe, Esbjerg ? Denmark: South Jutland University Press, pp. 27-47.

περισσότερα ...
Αγροτικός Κοινωνιολόγος ezacop@ekke.gr 210 7491642 άνοιγμα
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΟνομα: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνική Ψυχολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.7

Τηλέφωνο: 210 7491614

E-mail: kiliou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Προκατάληψη
 2. Ρατσισμός
 3. Διομαδικές σχέσεις
 4. Διακρίσεις και Κοινωνικός αποκλεισμός
 5. Κοινωνική ταυτότητα


Κυριότερα έργα:
 1. Δυναμική διαχείριση βάσεων δεδομένων και χαρτογραφικών αναπαραστάσεων (SoDaMap) (2012-2015)
 2. Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων (2013-2015
 3. Αντιμετώπιση των διακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας: Γυναίκες και νέοι, Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες (PROGRESS ACTION GRANTS) (2013-2014)
 4. Αθήνα και μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι - οι Άλλοι και Εμείς (2005-2007)
 5. Κόμβος δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών (2004-2005)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Iliou, K. (forthcoming). Personal perceptions and political affiliation shaping immigration attitudes in times of fiscal austerity: The case of Greece. In The dept crisis in Eurozone: Social impacts. Cambridge Scholar Publishing
 2. Ηλιού, Κ. Σπυροπούλου, Ν. (υπό έκδοση). Μεικτή μέθοδος έρευνας: Ο συνδυασμός των μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες. Στο Κ.Ν. Φελλάς, Δ. Μπαλούρδος (Επιμ.), Κοινωνία και έρευνα: Σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, Παπαζήσης, Αθήνα
 3. Ηλιού, Κ., Κακεπάκη, Μ., Κουντούρη, Φ. (2012). Εθνοτική συνύπαρξη στα σχολεία: Στάσεις και αντιλήψεις στην εφηβεία. Στο Α. Αφουξενίδης, Ν. Σαρρής, Ό. Τσακηρίδη (Επιμ.), Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (σσ.97-123)
 4. Ηλιού, Κ., (2011). Μουσείο της πόλεως των Αθηνών: Ο πολιτισμός στην υπηρεσία της επικοινωνίας με το χθες και το σήμερα. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου ""Πολιτισμός και βαρβαρότητα. Επικοινωνία και σύγχρονη κοινωνία"", Αθήνα, 26-28 Μαϊου 2011
 5. Ηλιού, Κ. (2009). Οι στάσεις των εργαζομένων στον εμπορικό κλάδο για τους μετανάστες: Ατομικό και συλλογικό συμφέρον ή Συμβολικός ρατσισμός; Στο Χ. Βαρουξή, Ν. Σαρρής, Α. Φραγκίσκου, Ι. Τσίγκανου (Επιμ.), Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα (σσ.285-298), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 6. Ηλιού, Κ. (2009). Δικαστική και σωφρονιστική στατιστική: Προβλήματα συγκρισιμότητας και αξιοπιστίας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Β΄, 129, 75-100, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα

περισσότερα ...
Κοινωνική Ψυχολόγος kiliou@ekke.gr 210 7491614 άνοιγμα
ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.4

Τηλέφωνο: 210 7491641

E-mail: mthano@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Συλλογική μνήμη
 2. Ποιοτικές μέθοδοι
 3. Βιογραφική μέθοδος
 4. Προφορική ιστορία
 5. Φύλο
 6. Κοινωνιολογία της έρευνας
 7. Αξιολόγηση


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό έργο "Λευκάδα, (2010-σήμερα), Κοινοτισμός των Λευκαδίων μεταναστών: κοινοτικά δίκτυα και αποτυπώσεις της συλλογικής μνήμης", Αθήνα, ΕΚΚΕ, επιστημονική ευθύνη μαζί με την Χρ. Ζάχου.
 2. Ερευνητικό έργο (2012-2013), «Συλλογή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων», Αθήνα, ΕΚΚΕ, επιστημονική ευθύνη μαζί με την Ι. Παπαθανασίου.
 3. Ερευνητικό έργο (2004-2005), "Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου" στο πλαίσιο του προγράμματος "Φύλο και μετανάστευση", Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, επιστημονική υπεύθυνη του έργου Μ. Θανοπούλου.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Θανοπούλου Μ., Πετρονώτη Μ., (1988), "Βιογραφική προσέγγιση: μια άλλη πρόταση για την κοινωνιολογική θεώρηση της ανθρώπινης εμπειρίας", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 64, σσ. 20-42.
 2. Θανοπούλου Μ. (2000), Η προφορική μνήμη του πολέμου. Διερεύνηση της συλλογικής μνήμης του Β΄Παγκοσμίου πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της Λευκάδας, Αθήνα, ΕΚΚΕ.
 3. Θανοπούλου Μ., (2007), Φύλο και μετανάστευση, τομ. ΙΙΙ, Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου Αλβανών μεταναστών, Αθήνα, Gutenberg.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος mthano@ekke.gr 210 7491641 άνοιγμα
ΜΑΝΙΝΑ ΚΑΚΕΠΑΚΗΟνομα: ΜΑΝΙΝΑ ΚΑΚΕΠΑΚΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 7.7

Τηλέφωνο: 210 7491613

E-mail: mkakepaki@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολιτική κουλτούρα
 2. Φύλο και πολιτική
 3. Πολιτική συμμετοχή


Κυριότερα έργα:
 1. Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων (2013-2015)
 2. Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων - SoDaMap (2013-2015)
 3. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνας - 5ος Γύρος (2010-2011)
 4. Quality in gender and equality policies (QUING) (2006-2011)
 5. Έμφυλες διαφορές στα πρότυπα πολιτικότητας: Διερεύνηση της εξέλιξης των διαφορών στην ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική συμπεριφορά ανάλογα με το φύλο στις νέες κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες (2005-2007)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κακεπάκη Μ. ""Είναι ένας νέος τρόπος να ακουστεί η φωνή μου. Έφυλες διαστάσεις της ατομικής και συλλογικής δράσης στην Αθήνα της κρίσης"". Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (υπό έκδοση)
 2. Ηλιού Κ., Κακεπάκη Μ. και Φ. Κουντούρη, 2012, ""Εθνοτική συνύπαρξη στα σχολεία: Στάσεις και αντιλήψεις στην εφηβεία"", στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Α. Ν και Ο. Τσακιρήδη (επιμ.) Ένταξη των μεταναστών. Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 97-123.
 3. Κακεπάκη Μ., 2010, «Εκλογές 1989-1990», στο: Βαμβακάς Β. και Παναγιωτόπουλος Π. (επιμ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ΄80. Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό,Αθήνα, Το Πέρασμα, σ. 153-156.
 4. Παντελίδου Μαλούτα Μ., Κακεπάκη Μ. και Α. Νικολάου, 2009, «Εξέλιξη των αντιλήψεων για τις έμφυλες σχέσεις στην Αθήνα, 1988-2006», στο Μαλούτας Θ. κ.α. (επιμ.) Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 247-278.
 5. Κακεπάκη Μ., 2006, ""Μεταβολές στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, 1988-2005: από τη γενιά του πολιτικού ενδιαφέροντος στη γενιά της πολιτικής αδιαφορίας;» Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 28: 111-128.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων mkakepaki@ekke.gr 210 7491613 άνοιγμα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣΟνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός επιστήμονας-Γεωγράφος

Αριθμός Γραφείου: 6.5

Τηλέφωνο: 210 7491651

E-mail: gkandyli@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Μετανάστευση
 2. Αστικός κοινωνικός διαχωρισμός
 3. Κινητικότητα
 4. Ρατσισμός
 5. Ασφάλεια


Κυριότερα έργα:
 1. Δυναμική διαχείριση βάσεων κοινωνικών δεδομένων και χαρτογραφικών αναπαραστάσεων.
 2. Territorial Dimensions of Poverty and Social Exclusion in Europe (TIPSE).
 3. Τάσεις Κοινωνικού Μετασχηματισμού στον Αστικό Χώρο: κοινωνική διαστρωμάτωση, ανισότητες και συνοχή στην Αθήνα του 21ου αιώνα.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Καλλιώρας, Δ., Κανδύλης, Γ., Κρομυδάκης, Ν., Πανταζής. Π. (2012) «Οριοθέτηση τοπικών αγορών εργασίας στην Ελλάδα βάσει των μετακινήσεων για εργασία». Γεωγραφίες, 20, σ. 99-116.
 2.  Kandylis, G., Maloutas, T., Sayas, J. (2012) "Immigration, inequality and diversity. Socio-ethnic hierarchy and spatial organization in Athens", European Urban and Regional Studies, 19 (3), 267-286.
 3. Kandylis, G. and Kavoulakos, K. (2012) "Framing Urban inequalities: Racist mobilization against immigrants in Athens", The Greek Review of Social Research, 136 C, 157-176.
 4. Κανδύλης, Γ. (2013) «Ο χώρος και ο χρόνος της απόρριψης των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας». Στο Κανδύλης, Γ., Καυτατζόγλου, Ρ., Μαλούτας, Θ., Πέτρου, Μ. Σουλιώτης, Ν. (επιμ.), Το Κέντρο της Αθήνας ως Νέο Πολιτικό Διακύβευμα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 5. Kandylis, G. & Maloutas, T. (2012) "Here for good: immigrants residential mobility and social integration in Athens during the late 1990s". In Finney, N. & Catney, G. (eds) Minority Internal Migration in Europe, Ashgate.

περισσότερα ...
Πολιτικός επιστήμονας-Γεωγράφος gkandyli@ekke.gr 210 7491651 άνοιγμα
ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΟνομα: ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.2

Τηλέφωνο: 210 7491630

E-mail: rcaftan@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ανθρωπολογία του χώρου
 2. Ιστορική ανθρωπολογία
 3. Πολιτισμική κατανάλωση
 4. Πολιτισμική κληρονομιά
 5. Εθνική και πολιτισμική ταυτότητα
 6. Κοινωνική μνήμη


Κυριότερα έργα:
 1. Οικιακή ομάδα, στρατηγικές αναπαραγωγής, και μεταβίβαση περιουσίας σε μιαν ορεινή κοινότητα της Ηπείρου. Συρράκο 1890-1929 Μνήμη και ταυτότητα σε μια συνοικία της Αθήνας: Η περίπτωση των Αναφιώτικων.
 2. Ιστορία, δομή και λειτουργία των εθνικών μουσείων της Αθήνας. Αρχαιολογικό- Βυζαντινό- Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μουσειολογικές πρακτικές. Στάσεις και αντιλήψεις του κοινού των μουσείων.
 3. Οδός Ιπποκράτους: απόπειρα κοινωνικής χαρτογράφησης ενός δρόμου του κέντρου της πόλης


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Καυταντζόγλου, Ρ. 1997. Οικιακή Οργάνωση και Συγγένεια: Συρράκο, 1898-1929. Αθήνα, ΕΚΚΕ.
 2. Καυταντζόγλου, Ρ. 2001. Στη σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα-ΕΚΚΕ
 3. Caftanzoglou, R., 1997 "Shepherds, Inn-keepers and Census Takers: The 1905 Census in two Villages of Epirus", Continuity and Change, Τ. 12, 3: 403-424.
 4. Caftanzoglou, R., H. Kovani, 1997 "Cultural Identities and Integration in Rural Greece" Sociologia Ruralis, T. 37,1 : 240-255.

περισσότερα ...
Κοινωνική Ανθρωπολόγος rcaftan@ekke.gr 210 7491630 άνοιγμα
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗΟνομα: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 7.9

Τηλέφωνο: 210 7491655

E-mail: dkondyli@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ζητήματα μεθοδολογίας της εμπειρικής έρευνας σε σχέση με την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών και το σχεδιασμό των θεσμικών και επικοινωνιακών λειτουργιών τους (τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, ταξινομητικά σχήματα, θησαυροί όρων, διάχυσης δεδομένων, ανωνυμοποίησης κ.ά )
 2. Μελέτη της κοινωνίας της πληροφορίας και των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην εργασία και την εκπαίδευση
 3. Μετανάστευση με έμφαση στο φύλο 


Κυριότερα έργα:
 1. Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
 2. CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» (Κωδικός Πρόσκλησης: 98)
 3. CESSDA PPP Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA ) research infrastructure , member, scientific responsible WP10, (2008-2009) FP7,
 4. Μελέτη Σκοπιμότητας για τη  Συγκρότηση Εθνικού Ερευνητικού  Δικτύου Και τη  Συμμετοχή του στην Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της  Ευρωπαϊκής  Ερευνητικής Υποδομής  CESSDA RI
 5. Εκπόνηση Ερευνας για Καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται στην  Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν μετανάστριες στον τομέα της απασχόλησης
 6. Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων & δεικτών (επ. υπεύθυνη έργο 9)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κονδύλη Δ. (2008), «Ζητήματα προστασίας και διάχυσης των κοινωνικών Δεδομένων»,  στο Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., Καραγιάννης Γ.(επιμ), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Αθήνα, Ποταμός,  σ.109-125. 
 2. Κονδύλη Δ.,. Λιναρδής Α., 2004,  «Ερευνητικές υποδομές: Το ψηφιακό περιβάλλον της συγκριτικής έρευνας», Αθήνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 115, σ. 119-138
 3. Kondyli D., 2006, "Digital Archives: Issues of functioning and regulating practices", στο Kallas J. (ed.) The node for secondary processing: a comparative research infrastructure, Athens, Εκδόσεις EKKE, , σ. 115-128
 4. Ioakeimoglou E., Patiniotis N., Kondyli D., 2004, "Re-Entering Transformable Labour Markets and the role of VET", στο Evans Κ. and Nimeyer B. (eds), Reconnection: Countering social exclusion through situated learning, Kluwer Academic Publishers, σ.141-156.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος dkondyli@ekke.gr 210 7491655 άνοιγμα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣΟνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Μαθηματικός-Στατιστικός

Αριθμός Γραφείου: 7.9

Τηλέφωνο: 210 7491656

E-mail: alinardis@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών: τεκμηρίωση και διαχείριση δεδομένων.
 2. Μεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής ποσοτικής έρευνας μέσω της χρήσης CAI (Computer Assisted Interviewing) συστημάτων.


Κυριότερα έργα:
 1. Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC)
 2. Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI». Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΚΕ.
 3. Πρόγραμμα για την προπαρασκευαστική φάση της CESSDA (CESSDA - PPP)
 4. SocialDatanet: Ένα δίκτυο για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας και της δευτερογενούς ανάλυσης.
 5. Metadater (Meta Data Management and Production System for the Social Science Surveys) - Ευρωπαϊκό (Συνυπεύθυνος ΕΚΚΕ).
 6. Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων και Δεικτών


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Λιναρδής Α., (2010), Σχεδιασμός ενός μοντέλου μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση της συγκριτικής έρευνας (Διδακτορική Διατριβή).
 2. Kallas J., Linardis A., (2010), A question documentation model on the needs of comparative research, Archival Science, Volume 10, Number 1 / March 2010, 65-83.
 3. Kallas J., Linardis A., (2008), A documentation model for comparative research based on harmonization strategies, IASSIST Quarterly (IQ), volume 32, 12-25.
 4. Moscha A., Linardis A., Spyropoulos K., Touratzidis L., (2007), Embedding an e-Learning ESP Course to University Curriculum: Results and Experience, The 2nd International Conference on e-Learning (ICEL 2007), Teachers College, Columbia University, New York, USA,27-29 June 2007, pp. 323-332, (full paper).
 5. Papadopoulos, G., Vardavas, I., Limperi, M., Linardis, A., Georgoudis, G., Behrakis, P., (2011), Smoking cessation can improve quality of life among COPD patients: Translation and validation of the clinical COPD questionnaire in Greek, BMC Pulmonary Medicine 2011,11:13.
 6. Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ. (2012), Μία bottom-up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2012/25.
 7. Λιναρδής Α., Παπαγιαννόπουλος Κ., Καλησπεράτη Ε. (2011), Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2011/23.

περισσότερα ...
Μαθηματικός-Στατιστικός alinardis@ekke.gr 210 7491656 άνοιγμα
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΟνομα: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Ιστορικός

Αριθμός Γραφείου: 6.1

Τηλέφωνο: 210 7491622

E-mail: ipapathan@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία
 2. Πολιτική Κοινωνιολογία
 3. Κοινωνικά Κινήματα
 4. Μνήμη και Ιστορία
 5. Φύλο


Κυριότερα έργα:
 1. Ερευνητικό έργο (1989-1992 και 1995-1998), «Αξιολόγηση και επεξεργασία του Αρχείου της προδικτατορικής ΕΔΑ». Επιστημονικός υπεύθυνος Ηλ. Νικολακόπουλος και στη συνέχεια Ι. Παπαθανασίου.
 2. Ερευνητικό έργο (2010 μέχρι σήμερα), «Συγκρότηση και αποκατάσταση του Αρχείου ΕΚΚΕ: Η Ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια». ΕΚΚΕ. Επιστημονική υπέυθυνη Ι. Παπαθανασίου.
 3. Ερευνητικό έργο (2012),  «Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας Φύλων με νέο υλικό». ΕΚΚΕ. Επιστημονική υπεύθυνη μαζί με την Μ. Θανοπούλου.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Παπαθανασίου Ι., 2001, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 1951-1967. Το αρχείο της, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Θεμέλιο.
 2. Παπαθανασίου Ι., 2007, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της Ιστορίας 1940-1945», στο συλλογικό έργο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ - Προκόπης Παπαστράτης, Βιβλιόραμα, Αθήνα, τόμος Γ2,  σσ. 79-151.
 3. Παπαθανασίου Ι., 2007, «Χρήσεις και καταχρήσεις των πηγών ή η ιστορία ως εντύπωση», Τα Ιστορικά, Νο 47 (2007), σσ. 457-473.

περισσότερα ...
Ιστορικός ipapathan@ekke.gr 210 7491622 άνοιγμα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΟνομα: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνικός Ανθρωπολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.5

Τηλέφωνο: 210 7491652

E-mail: mpetrou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογική προσέγγιση του υπαίθρου χώρου και των σχέσεων πόλης- υπαίθρου με έμφαση στους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, τις πολιτισμικές επαναδιαπραγματεύσεις των κοινωνικών υποκειμένων και τις συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο: τοπικά κοινωνικο-παραγωγικά συστήματα, πολύ-λειτουργικότητα και νέα διακυβεύματα του αγροτικού / υπαίθρου χώρου, χωροκοινωνικές ανασυνθέσεις, ζητήματα διαχείρισης σχέσεων μεταναστών και κοινωνίας υποδοχής, διαπραγμάτευση ταυτοτήτων και κοινωνικο-πολιτισμικές συγκρούσεις.

Κυριότερα έργα:
 1. 2008 - 2010 «Αστικοποίηση των παραθαλάσσιων μεσογειακών ζωνών και διατήρηση των γεωργικών και φυσικών χώρων». Χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα RAMSES2 - Γαλλική Σχολή Ρώμης. Φορέας υλοποίησης: Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Καθηγ. J.-F. Chauvard., C.Perrin., Αναπλ. Καθηγ. Θ. Ανθοπούλου.
 2. 2012-Σήμερα «Το βίωμα της κρίσης στον αγροτικό χώρο. Kοινωνικο-πολιτισμικά διακυβεύματα, ταυτότητες, και στρατηγικές επιβίωσης των νοικοκυριών». Αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών  σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Πέτρου.  
 3. 2012-Σήμερα «Η Διακυβέρνησητης Αστικής Ποικολομορφίας: Δημιουργώντας Κοινωνική Συνοχή, Κοινωνική Κινητικότητα και Οικονομική Επίδοση στις Σημερινές Υπερ-διαφοροποιημένες (Hyper-diversified) Πόλεις». Χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP7. Φορέας υλοποίησης: ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών). Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θ. Μαλούτας., Δρ. Ν. Σουλιώτης. 
 4. 2012-Σήμερα «Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνικό stratus και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα». Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Φορέας υλοποίησης: ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Εμμανουήλ.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Πέτρου Μ. (2013) Μετανάστες από την πόλη στην ύπαιθρο: κοινωνικές αναπαραστάσεις και συγκρούσεις στο πλαίσιο της νέας αγροτικότητας, στο: Θεοδοσία Ανθοπούλου, Χρήστος Μπάγκαβος, Μαρία Στρατηγάκη (επίμ.), Οικογένεια, μετανάστευση και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg (υπό έκδοση).
 2. Πέτρου Μ. (2012) Εργασία, ταυτότητα και ένταξη στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες. Μετανάστες από τη Βουλγαρία στη Β. Ελλάδα, στο Κασίμης X., Παπαδόπουλος A., (επιμ.), Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ. 357-392.
 3. Petrou M. (2012) Rural immigration, family farm modernisation and reactivation of women's traditional farming tasks in Greece: masculinities and femininities reconsidered, South European Society and Politics, 17 (4): 553-571.          
 4. Πέτρου Μ. (2010) Γηγενείς και νέοι κάτοικοι στον περιαστικό αγροτικό χώρο. Κοινωνικές αναπαραστάσεις, διαχειριστικές πρακτικές και συγκρούσεις. Η περίπτωση της Κορινθίας, στα Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

  περισσότερα ...
  Κοινωνικός Ανθρωπολόγος mpetrou@ekke.gr 210 7491652 άνοιγμα
  ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΛΕΚΟΥ  Ονομα: ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΛΕΚΟΥ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

  Βαθμίδα: Α

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Ιστορικός - Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 6.2

  Τηλέφωνο: 210 7491623

  E-mail: oselekou@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Ιστορική κοινωνιολογία, κοινωνική ιστορία και ιστορία των πολιτισμών.
  2. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της νεοελληνικής διασποράς με έμφαση τις πτυχές της στον ρωσικό κόσμο.
  3. Όψεις της σύγχρονης κοινωνικής, πολιτισμικής ιστορίας στις χώρες της Μαύρης θάλασσας και τα Βαλκάνια.
  4. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί της νεοελληνικής κοινωνίας (κοινωνική διαστρωμάτωση, μεταναστεύσεις, μειονότητες, μειονεκτούσες και μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.
  5. Προφορικές μαρτυρίες και ιστορική μνήμη.


  Κυριότερα έργα:
  1. Ερευνητικό Πρόγραμμα: « Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς».
  2. Ερευνητικό πρόγραμμα: «Η συγκρότηση της ιστορίας του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια».
  3. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Από το αρματωλίκι στο τσιφλίκι. Ολύμπιοι και Ζακαίοι στη Φθιώτιδα 1833-1923».
  4. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Όταν η ιστορία καταγράφεται από τα κάτω: Η βίωση του εμφυλίου πολέμου μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο ενός στρατιώτη του κυβερνητικού στρατού».


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Σελέκου Ολυμπία, Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων της διασποράς. Δημόσιος και ιδιωτικός βίος (19ος-αρχές του 20ου αιώνα), ΕΚΚΕ, Αθήνα 2004, σελ.300.
  2. Σελέκου Ολυμπία, «Εις την δούλευσιν της φλόττας των Ρουσσών» Έλληνες βαθμοφόροι του ρωσικού πολεμικού ναυτικού (1768-1812) Φιλόπατρις, αφιερωματικός, συλλογικός τόμος στη μνήμη του Αlexis Sol?, έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, Γρανάδα, 2004, σελ.520-550.
  3. Σελέκου Ολυμπία, Γιούρι Μιχαήλοβιτς Λότμαν: «Κοιτάζω τη ζωή μου από την απαρχή της?», Μηνιαία επιθεώρηση Ο Πολίτης, τεύχος 130, Φεβρουάριος 2005, σελ.37-43.
  4. Σελέκου Ολυμπία, «Το Ερμιτάζ στην Πολιορκία του Λένινγκραντ», Μηνιαία Επιθεώρηση, Ο Πολίτης, τεύχος 148, Οκτώβριος 2006, σελ.38-48.
  5. Σελέκου Ολυμπία, «Βασίλι Πούσκιν. Ο ΄΄αιώνιος θείος΄΄ των ρωσικών γραμμάτων», Μηνιαία Επιθεώρηση, Ο Πόλίτης, τεύχος 158, Σεπτέμβριος 2007, σελ.32-45.
  6. Ολυμπία Σελέκου, Νίκος Κοταρίδης, «Ο Ιωάννης Καποδίστριας στον κύκλο του ""Αρζαμάς""», περιοδική πολιτιστική έκδοση Η Αιγιναία, τεύχος 15, Ιανουάριος 2009, σελ.33-56.
  7. Σελέκου Ολυμπία, «Ο επαγγελματίας επαναστάτης Ωρίων Αλεξάκης (1899- 1920)», στο συλλογικό έργο: Η ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης-Εύη Ολυμπίτου-Ιωάννα Παπαθανασίου, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2010, σελ.19-42.
  8. Σελέκου Ολυμπία, «Εδούλευσαν την Ρωσσίαν πιστώς και επωφελώς?». Οι Ελληνόπαιδες του Γυμνασίου των Ομοδόξων της Πετρούπολης», στο συλλογικό έργο Ρωσία και Μεσόγειος, επιμέλεια: Όλγα Κατσιαρδή ?Hering, Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Κατερίνα Γαρδίκα, Μικέλα Σκούντζου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ιστορήματα 2 /εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2011, τόμος Β΄, σελ. 197-224.
  9. Ολυμπία Σελέκου, «Η διπλωματική και πολεμική δραστηριότητα του Ιωάννη Βαρβάκη στην Κασπία θάλασσα. 1776-1815», Δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών, τεύχος 15-16, Αθήνα 2013. (υπό δημοσίευση)

  περισσότερα ...
  Ιστορικός - Κοινωνιολόγος oselekou@ekke.gr 210 7491623 -
  ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  Ονομα: ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

  Βαθμίδα: Δ

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 6.5

  Τηλέφωνο: 210 7491653

  E-mail: nsouliotis@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Αστική πολιτιστική οικονομία
  2. Αστική πολιτική
  3. Οικονομική κοινωνιολογία
  4. Αθήνα


  Κυριότερα έργα:
  1. Συνυπεύθυνος με τον Θ. Μαλούτα του προγράμματος 'Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (DIVERCITIES) (CP-IP FP7). Γενικός συντονιστής: Ronald van Kempen (University Utrecht) (2013-2016).
  2. Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Socioeconomic Class, Social Status and Consumption: Stratification, Mobility and Urban Consumption in Athens». Κύριος ερευνητής: Δημήτρης Εμμανουήλ, Δράση Αριστεία 2011, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ανάθεση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, χρηματοδότηση: Ελλάδα-ΕΕ.


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Nicos Souliotis, Ion Sayas, Thomas Maloutas, forthcoming, Mega-projects, neoliberalization and state capacities: assessing the medium-term impact of the 2004 Olympic Games on Athenian urban policies, Environment and Planning C.
  2. Nicos Souliotis (2013) Cultural economy, sovereign debt crisis and the importance of local contexts: the case of Athens, Cities, 33, p. 61-68.
  3. Nicos Souliotis (2013) «Athens and the politics of the sovereign debt crisis», in Kuniko Fujita (ed), Cities and Crisis: New Critical Urban Theory, Sage, London, p. 236-269.
  4. Νίκος Σουλιώτης (2013) Συμβολική οικονομία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: αποτίμηση και προοπτικές για μια νέα αστική πολιτική, στο Θ. Μαλούτας, Γ. Κανδύλης, Μ. Πέτρου, Ν. Σουλιώτης (επιμ.), Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα, Αθήνα, ΕΚΚΕ και τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, Αθήνα, σ. 91-117.
  5. Νίκος Σουλιώτης (2009) «Διεύρυνση του κοινού, εκλέπτυνση των διακρίσεων: κοινωνική κατασκευή της ζήτησης στην αθηναϊκή συμβολική οικονομία από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ως σήμερα» στο Δ. Εμμανουήλ, Ε. Ζακοπούλου, Θ. Μαλούτας, Ρ. Καυταντζόγλου, Μ. Χατζηγιάννη (επιμ.), Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σ. 279-320.
  6. Νίκος Σουλιώτης (2008) «Συλλεκτική δραστηριότητα και δημιουργία πολιτιστικών θεσμών στην Αθήνα. Βασικές υποθέσεις και μια μελέτη περίπτωσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Γ, 127, σ. 103-140.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολόγος nsouliotis@ekke.gr 210 7491653 άνοιγμα
  ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  Ονομα: ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

  Βαθμίδα: Γ

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου:

  Τηλέφωνο: 210-7491714

  E-mail: nspyropou@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Φτώχεια, 
  2. Κοινωνική ένταξη και πολιτικές,
  3. Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,
  4. Ζητήματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας


  Κυριότερα έργα:
  1. Ευρωπαικό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Ένταξη
  2. Προώθηση της Ισότητας και Διαδρομές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω
  3. Πυθαγόρας - Φύλο και Μεταναστευτικοί Πληθυσμοί. Όψεις Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Πολιτικής
  4. Αριστεία στα ερευνητικά πεδία Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες.


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Ziomas, D., Bouzas N. & Spyropoulou N., 2011, «Greece: Promoting the social inclusion of Roma, A study of national policies», διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
  2. Σπυροπούλου Ν., 2010, «Στόχοι και πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα» στο Ναούμη Μ. (κα) ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2010, ΕΚΚΕ-ΙΝΚΠΟ, Αθήνα.
  3. Sakellis I. & Spyropoulou N., 2007, "Employing immigrant women from Albania and Ukraine in domestic services in Greece" στο "Gender and Migration: Aspects of social integration and social policy", Ειδικό Τεύχος της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος Γ 124.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολόγος nspyropou@ekke.gr 210-7491714 άνοιγμα
  ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  Ονομα: ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

  Βαθμίδα: Α

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 6.3

  Τηλέφωνο: 210 7491660

  E-mail: theosta@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Mεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής έρευνας,
  2. Πολιτικοί και θρησκευτικοί θεσμοί,
  3. θρησκευτικότητα,
  4. Μετανάστευση.


  Κυριότερα έργα:
  1. 2002- to date: Εuropean Social Survey. (Rounds 1-6)
  2. 2006-2010 ESSi: European Social Survey Infrastructure - Improving Social Measurement in Europe
  3. 2010: Event Reporting. Cross-national feasibility study. ESS.
  4. 2013-2015: Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013».
  5. 2013-2015: ΚΡΗΠΙΣ  Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". ΕΣΠΑ 2007-2013.
  6. 2013 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Δράση  4.1.α/11:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
  7. 2012 Koινωνικό κεφάλαιο, διακρίσεις και πολιτική συμμετοχή. Ο ρόλος της θρησκευτικότητας.
  8. 2011 «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία». Δράση 09/2.1 Προτεραιότητα 2. «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
  9. 2011     Ενημερωτική εκστρατεία για την πρακτική εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση» Δράση 1.5/09. Προτεραιότητα 1. «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
  10. 2002-2005  Κόμβος Δευτερογενούς επεξεργασίας. Ανάπτυξη Ειδικής Τράπεζας Πληροφοριών.


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  Βιβλία:
  1.  Παπλιάκου, Β, Σταθοπούλου, Θ, Στρατουδάκη, Χ. 2011 «Θεσμοί- Αξίες- Συμπεριφορές. Ευρήματα από τον 4ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας (2008-2009)».
  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:
  1.  Σταθοπούλου, Θ (υπό έκδοση) Διαπροσωπική εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ανοχή στην Ελλάδα της κρίσης. Στον τομο «Κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση». Επιμ. Τζένη Καβουνίδη. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. ΚΕΠΕ.
  2. Stathopoulou T., Kostaki A., (2014) Religiosity, Trust and Tolerance in times of recession. The cases of Spain and Greece. In Petropoulos, N.P. and Tsobanoglou, G.O, The debt crisis in the Eurozone; Social impacts, Newcastle-upon-Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing Ltd. (in press)
  3. Σταθοπούλου, Θ., 2012, Συγκυρία και κοινωνική έρευνα: η επίδραση των γεγονότων της επικαιρότητας στη διαμόρφωση στάσεων» Στον τιμητικό τόμο για την Ι.Λαμπίρη-Δημάκη: «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα». Επιμ. Μαράτου Α, Θανοπούλου Μ, Τεπέρογλου Α, Φρονίμου, Ε. Σάκκουλας, Αθήνα, σελ.89-99
  4. Σταθοπούλου, Θ., 2011, «Θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο». Στον τόμο «Θεσμοί- Αξίες- Συμπεριφορές. Ευρήματα από τον 4ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας». Επιμ. Β.Παπλιάκου Θ.Σταθοπούλου, Χ.Στρατουδάκη. ΕΚΚΕ. Αθήνα, σελ.121-139
  5. Stathopoulou T., 2010, «Faith and Trust: Tracking patterns of religious and civic commitment in Greece and Europe. An empirical approach», in Makridis V., Roudometof V., (eds.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece. The role of religion in Politics, Ethnicity and Culture. London, Ashgate, pp.193-217.
  6. Σταθοπούλου, Θ., 2009, «Μετανάστες και Μετανάστευση στον Ελληνικό Τύπο. 2003-2006» Οψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επιμ.Χ.Βαρουξή, Ν.Σαρρής, Α.Φραγκίσκου. ΕΚΚΕ. Αθήνα. σελ.. 189-221
  7. Σταθοπούλου, Θ «Θρησκευτικότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς: διαφαινόμενες τάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Στον τόμο: Πολιτική και θρησκείες. Επιμ. Κ.Ζορμπάς, Παπαζήσης, Αθήνα. σελ. 161-186.
  8. Σταθοπούλου, Θ., 2007, ««Τα γεγονοτολογικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα: Προβλήματα καταγραφής και ανάλυσης». Στον συλλογικό τόμο: «Πολιτική-Κοινωνία-Πολίτες: Αναλύσεις δεδομένων απο την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα», Επιμ.Τ.Καφετζής, Θ.Μαλούτας, Ι.Τσίγκανου. ΕΚΚΕ. σελ. 315-339.
  9. Stathopoulou T., 2005, «Using text mining tools in event data analysis», in Sirmakessis S., (ed.) Knowledge Mining.Series:Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer Verlag, pp.239-255.
  10. Stathopoulou T., 2004, Mood altering substances. In Charalambis, D, Maratou-Alipranti, L, Hadjiyanni, A (eds.). Recent Social Trends in Greece. 1960-2000., McGill-Queen University Press, p.p 536-544.
  11. Stathopoulou, T, 2004: "Emotional disorders and Self-destructive behaviour". In Charalambis, D, Maratou-Alipranti, L, Hadjiyanni, A (eds.). Recent Social Trends in Greece 1960-2000,. McGill-Queen University Press , p.p 650-660.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολόγος theosta@ekke.gr 210 7491660 άνοιγμα
  ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ  Ονομα: ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

  Βαθμίδα: Β

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 6.6

  Τηλέφωνο: 210 7491648

  E-mail: hstrat@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Εθνικισμός και Εθνική Ταυτότητα.
  2. Κοινωνιολογία των Θεσμών: Θεσμοί, Έθνος και Κράτος. 
  3. Αξιακά πρότυπα και στερεότυπα.
  4. Η πρόσληψη του «άλλου»: Ξενοφοβία - ρατσισμός.
  5.  Μειονότητες στην Ελλάδα.


  Κυριότερα έργα:
  1. Κώδικας Φορέων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
  2. Εθνος και Δημοκρατία στην Ελληνική Εκπαίδευση
  3. Χάρτης Λαϊκού Πολιτισμού Νομών Κυκλάδων και Σάμου
  4. Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι - Οι Άλλοι κι Εμείς
  5. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα
  6. Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Ζάρναρη Ο., Στρατουδάκη Χ. (1995) «Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές σε φαινόμενα ανομίας στην τριακονταετία 1960-1990, όπως καταγράφηκαν στον Αθηναϊκό ημερήσιο Τύπο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 86: 145-177.
  2. Στρατουδάκη X. (2005) «Έθνος και Δημοκρατία: Όψεις της εθνικής ταυτότητας των εφήβων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116: 23-50.
  3. Στρατουδάκη X. (2006) «Χαρτογραφώντας 'γκρίζες ζώνες' του πολιτισμού: Πολιτιστικοί φορείς στο Νομό Κυκλάδων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120: 65-92.
  4. Στρατουδάκη Χ. (2011), «Υποκειμενική ευημερία: ευτυχία και ικανοποίηση των Ελλήνων από τη ζωή τους», στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ. (επιμ.), Θεσμοί-Αξίες-Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολόγος hstrat@ekke.gr 210 7491648 άνοιγμα
  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ  Ονομα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

  Βαθμίδα: Γ

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

  Αριθμός Γραφείου: 5.8

  Τηλέφωνο: 210 7491668

  E-mail: atramou@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Μετανάστευση
  2. Ισλάμ
  3. Διεθνείς Σχέσεις


  Κυριότερα έργα:
  1. «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης.
  2. «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
  3. «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης.
  4. «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
  5. "Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών", χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Χρυσάκης, Μ., Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2012, "Συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστημα και ένταξη στην αγορά εργασίας", σελ 123-156, στο Μουρίκη, Α., Μπαλούρδος, Α., (κ.α.) (επιμ.) "Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012: Όψεις της Κρίσης", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
  2. Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2013 (υπό έκδοση), "Η στατιστική ανάλυση στην κοινωνική έρευνα: Εισαγωγή" στο Φελλάς, Ν. Κ., Μπαλούρδος, Δ., (επιμ) "Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι". Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
  3. Μπαλούρδος, Δ., Χρυσάκης, Μ., Σαρρής, Ν., Τραμουντάνης Α., (επιμ), 2013 (υπό έκδοση), "Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας", Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα
  4. Κόντης, Α., Παπακωνσταντής, Μ., Σαμπατάκου, Ε.-Α., Μπουσίου, Α., Τραμουντάνης, Α., 2013, "Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2012 - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης", Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

  περισσότερα ...
  Πολιτικός Επιστήμων atramou@ekke.gr 210 7491668 άνοιγμα
  ΟΛΓΑ ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ  Ονομα: ΟΛΓΑ ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

  Βαθμίδα: Β

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση

  Αριθμός Γραφείου: 6.6

  Τηλέφωνο: 210 7491647

  E-mail: otsakiridi@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πόλη και Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτισμός, Πολιτιστική Διαχείριση, Πολιτιστικές Επιχειρήσεις, Πολιτισμός/Κουλτούρα, Πολιτιστικοί Χάρτες, Πολιτιστικός Τουρισμός, Πολιτισμός και Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Κοινωνική Συνοχή, Πολιτιστικά Στελέχη, Διαπολιτισμικότητα και Πολυπολιτισμικότητα.


  Κυριότερα έργα:
  1. 2012-σήμερα: Επιστημονική Υπεύθυνη έρευνας με θέμα: «Διερεύνηση των προσαρμογών των πολιτισμικών οργανισμών στις νέες συνθήκες του πολιτικού-οικονομικού, τεχνολογικού και κοινωνικού περιβάλλοντος» (έγκριση υπ? αριθμό 184/19.10.12 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών). Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
  2. 2010-2011: «Διαδράσεις Πολιτισμού», πρόγραμμα για την ένταξη των μεταναστών και το νέο θεσμό των ΣΕΜ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
  3. 2005-2008: Υπεύθυνη διακριτού τμήματος του υποέργου με τίτλο: «Οι Άλλοι και Εμείς» στην έρευνα με τίτλο: «Αθήνα και Μετανάστευση:Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς 2005-2007. Ειδικότερα, η έρευνά μου περιελάμβανε: Ερευνα πεδίου με ερωτηματολόγια σε συλλόγους μεταναστών στην περιοχή της Αθήνας και ειδικότερα τη διενέργεια συνεντεύξεων, την επεξεργασία του υλικού και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων . Καταρτίστηκε σχετική τελική έκθεση που παραδόθηκε στο Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ σε ηλεκτρονική και γραπτή μορφή, ενώ σε αρχείο μικρο-κασετών φυλάσσονται οι συνεντεύξεις των εκπροσώπων των μεταναστών από είκοσι διαφορετικούς φορείς.


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Τσακηρίδη, Ο. (2012). "Μια Πολιτισμική Προσέγγιση για την Ένταξη των Μεταναστών: Όψεις Θεωρίας και Πρακτικής", στο Αφουξενίδης, Α., Σαρρής, Ν. Τσακηρίδη, Ο.(επιμ.) Ένταξη των Μεταναστών Στην Ελλάδα Σήμερα: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ.σ.127-140( Ηλεκτρονική έκδοση -e-book- από το ΕΚΚΕ, σε φιλολογική επιμέλεια Αικατερίνης Σάββα, στο διαδικτυακό τόπο http://issuu.com/alinardis/docs ).
  2. Τσακηρίδη, Ο. (2012). Ζητήματα Ταυτότητας και Ετερότητας στην Ελλάδα σήμερα. Προβληματισμοί Πολιτιστικής Διαχείρισης, στο Βαρβούνης,Μ. Σέργης,Μ. (επιμ.) Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, Θεωρητικά, Μεθοδολογικά, Θεματικές, τόμος δεύτερος, Αθήνα: Ηρόδοτος , σ.σ. 563-593.
  3. Tsakiridi,O.(2011) Adaptation of Cultural Organisations in the new Economic Conditions: Aspects of the Greek Case, 2010-2011. An On-Going Research,    www.ebha.org/ebha2011/files/Papers/adaptation%20cultural%20institutions%20in%20the%20new%20economic%20conditions.pdf
  4. Τσακηρίδη, Ο. (2009). Ο Λόγος των Φορέων των Μεταναστών: Πορίσματα Έρευνας Πεδίου, Σχόλια, Συμπεράσματα , στο Βαρουξή, Χρ. Σαρρής,Ν. Φραγκίσκου, Α.(επιμ.) Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα Σήμερα, Επιστημονική Υπεύθυνη Ιωάννα Τσίγκανου, Αθήνα:ΕΚΚΕ, σ.σ. 123-139.
  5. Τσακηρίδη,Ο.(2009) Μουσουλμάνοι Μετανάστες στην Ελλάδα. Ανάπτυξη Προβληματισμού και Πρόταση Πολιτισμικής Προσέγγισης, Δικαιώματα του Ανθρώπου,  τεύχος αρ. 44, Αθήνα: Α.Σάκκουλα, σ.σ.1205-1238.
  6. Σαρρής,Ν. Τσακηρίδη,Ο. (2004) National Identity, στο Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. Χατζηγιάννη, Α. Χαραλάμπης, Δ. (επιμ.) Recent Social Trends in Greece 1960-2000, Canada-Quebec: McGill-Queen's University Press, pp.693-698.
  7. Τσακηρίδη, Ο. (2003)  Ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός στον Αιώνα της Παγκοσμιοποίησης, στο Παναγιωτοπούλου,Ρ. Κονιόρδας,Σ. Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (επιμ.) Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία , Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ.σ.263-281.
  8. Τσακηρίδη,Ο. (2001). Από την Πολιτιστική στη Διαπολιτισμική Διαχείριση για την Καταπολέμηση του «Πολιτισμικού Αποκλεισμού»: Η περίπτωση των Τσιγγάνων και των Πομάκων, στο Πάκος, Θ. (επιμ.) Κοινωνία 2/3: Διαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήματος, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, σ.σ.751-764.
  9. Τσακηρίδη, Ο. (2000). Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτισμική Διαχείριση: Τάσεις Ομοιoγενοποίησης και Διαφοροποίησης, στο Κωνσταντοπούλου, Χρ. Μαράτου-Αλιπράντη,Λ. Γερμανού, Δ. Οικονόμου, Θ.(επιμ.) Εμείς και οι Άλλοι, Αναφορά στις Τάσεις και τα Σύμβολα, Αθήνα: ΕΚΚΕ και Τυπωθήτω - Γιώργος Δάρδανος, σ.σ.225-237.
  10. Τσακηρίδη,Ο. (1997) Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών: Όψεις Θεωρίας και Πρακτικής. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

  περισσότερα ...
  Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση otsakiridi@ekke.gr 210 7491647 άνοιγμα
  ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ  Ονομα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

  Βαθμίδα: Α

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολογία του εγκλήματος

  Αριθμός Γραφείου: 7.4

  Τηλέφωνο: 210 7491628

  E-mail: jtsiganou@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. ΘΕΣΜΟΙ
  2. ΔΙΚΑΙΟ
  3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
  5. ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  6. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ
  7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ


  Κυριότερα έργα:
  1. Κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή της βίας στο σχολικό χώρο. Πανελλαδική εμπειρική έρευνα.
  2.  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (2002-2011, 5 Γύροι. Πανευρωπαϊκή Εμπειρική Έρευνα Συγκριτικής Πολιτικής Κοινωνιολογίας).
  3. MAGEEQ (ερευνητικό έργο για την ισότητα των φύλων).
  4. QUING (ερευνητικό έργο για την ισότητα των φύλων). 
  5. Μετανάστευση και Εγκληματικότητα.
  6. GENDER BUDGETING (ερευνητικό έργο για την ισότητα των φύλων).
  7. Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα σήμερα
  8. Μετα-ανάλυση Ερευνών για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Τσίγκανου Ι.: «Οι Έφηβοι σε Κρίση», στο «Εφηβεία: Νέες πραγματικότητες σε κοινωνίες που αλλάζουν» Συλλογικός Τόμος, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών - Γραφείο Νεότητος, Αθήνα, 2010, σελ. 87-96.
  2. Τσίγκανου Ι.: «Πρόλογος», στο Μπουρλιάσκος Β.: «Πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία», Αθήνα, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, 2010, σελ. 17-18.
  3. Τσίγκανου Ι.: «Ιχνηλατώντας τα Ευρήματα του 4ου Γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ): «Θεσμοί Αξίες Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009)», Αθήνα 2011, ΕΚΚΕ, σελ. 56-78.
  4. Τσίγκανου Ι.: «Επίμετρο: Από τις έρευνες πολιτικής κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα», στο  Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ): «Θεσμοί Αξίες Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009)», Αθήνα 2011, ΕΚΚΕ, σελ. 209-220.
  5. Τσίγκανου Ι.: «Δημόσιο - Ιδιωτικό στο πεδίο της Ασφάλειας: Μείγμα σε αμφισβήτηση και κρίση», στον Τιμητικό Συλλογικό Έργο (Τόμοι ΙΙ), για τον Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη,  Τόμος ΙΙ, σελ. 1679-1690, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.
  6. Tsiganou J.: "Drugs, Crime and Criminal Justice",  στο L. Cheliotis & S. Xenakis (eds), "Crime and Punishment in Contemporary Greece", International Comparative Perspectives Series, Peter Lang publications, London - Germany, 2011, σελ. 207-230.
  7. Τσίγκανου Ι.: «Ανομία και Κοινωνία: Επιστημονικά Εργαλεία σε 'κρίση'», στο Ειδικό Τεύχος της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ», Α - Β  / 2011, Νο 134-135, σελ. 257-270.
  8. Τσίγκανου Ι.: «Οικονομική κρίση και εγκληματικότητα» στο Ζαραφωνίτου Χρ. (επ): «Πόλη Εγκληματικότητα και Ανασφάλεια στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης», Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2013, σελ. 45-57.
  9. Τσίγκανου Ι.: «Επιχειρηματικότητα, κίνδυνοι και ανταγωνισμός στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: η κατασκευή ενός ερευνητικού αντικειμένου», στο Μαλούτας Θ., Κανδύλης Γ., Πέτρου Μ., Σουλιώτης Ν., (επ.), : «Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα», Αθήνα, ΕΚΚΕ - Χαροκόπειο,  2013, σελ. 145-167
  10. Μαράτου Λ., Τεπέρογλου Α., Τσίγκανου Ι.: «Το ελληνικό Σχολείο στην Αυγή του 21ου Αιώνα», Αθήνα, Gutenberg, 2007.
  11. Π. Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι. Τσίγκανου (επιμ.): «Πολιτική, Κοινωνία, Πολίτες: Αναλύσεις Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2007.
  12. Tsiganou  J., ed., "The Management of Quantitative Data in Criminological Research", The Greek Review of Social Research, Special Issue,  no 129/B, 2010.
  13. Τσίγκανου Ι. κ. ά. «Μετανάστευση και Εγκληματικότητα: Μύθοι και Πραγματικότητα», Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2010.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολογία του εγκλήματος jtsiganou@ekke.gr 210 7491628 άνοιγμα
  ΑΜΑΛΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ  Ονομα: ΑΜΑΛΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

  Βαθμίδα: A

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Νομικός - Επικοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 7.8

  Τηλέφωνο: 210 7491625

  E-mail: afrangi@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δομές & Στρατηγικές ανάπτυξης Επικοινωνιακού Συστήματος, Ψηφιακή Σύγκλιση, Εφαρμοσμένες Πολιτικές Επικοινωνιών,Θεσμοί, Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Κώδικες επικοινωνίας (Λόγου και εικόνας), Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (σημειωτική, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου, βιογραφικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης).


  Κυριότερα έργα:
  1. «Συλλογή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων».
  2.  «Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα- Ποιοτικοί Δείκτες».
  3. «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα».
  4. «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι 'άλλοι'» (Ο ρόλος των ΜΜΕ).
  5. «Συγκριτικοί Δείκτες κοινωνικών μετασχηματισμών: Κοινωνικές τάσεις στην Ελλάδα: 1960-2000».
  6. «Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
  7. «Παιδί και Τηλεόραση»
  8. «Προώθηση και διάχυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα».
  9.  «Η επίδραση των απορρυθμιστικών τάσεων στην Ελληνική Ραδιοτηλεόραση: Στρατηγική, Πολιτικές και Προοπτικές».  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Φραγκίσκου Α., 2011, «Χρήσεις των Μέσων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Μια ανάλυση των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας για τη χρήση των ΜΜΕ», στο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ.) Θεσμοί, Αξίες, Συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009), ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ. 79-96.
  2. Φραγκίσκου Α., 2009, «'Εμείς' οι 'Άλλοι' και τα ΜΜΕ: Μετανάστευση και τύπος. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικά με την εμπειρική έρευνα», στο Χρ.Βαρουξή, Ν.Σαρρής, Α. Φραγκίσκου (επιμ.), Όψεις της Μετανάστευσης και Μεταναστευτική Πολιτική, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ.165-188.
  3.  Φραγκίσκου Α., 2006, «www.κοινωνικό δίκτυο/ διασύνδεση και αποκλεισμός/ καινοτομία και υποδομή/ προσοχή στο 'κενό'. παγκοσμίως», πρακτικά συνεδρίου: Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες, ΕΚΚΕ, σελ.271 - 275.
  4.  Φραγκίσκου Α., 2004, «ΜΜΕ: Η τάξη και η πάλη των λέξεων. Μια συζήτηση για προβλήματα ορολογίας και ορολογία που θέτει προβλήματα», στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιμ)., Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή. Θεσ/νίκη: Παρατηρητής, σελ.365-382.
  5.  Frangiskou, A., 2004, «Μass Media», στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: 1960 - 1995, Montreal: McGill - Queen's University Press, σελ.376-390.
  6.  Frangiskou, A., 2004, «Mass Information», στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: 1960 -1995, Montreal: McGill - Queen's University Press, σελ.493-502.

  περισσότερα ...
  Νομικός - Επικοινωνιολόγος afrangi@ekke.gr 210 7491625 άνοιγμα
  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  Ονομα: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
  Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

  Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

  Βαθμίδα: Α

  Τμήμα:

  Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

  Αριθμός Γραφείου: 7.2

  Τηλέφωνο: 210 7491630

  E-mail: ahadji@ekke.gr

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  1. Κοινωνικές πρακτικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις στον αστικό χώρο,
  2. Κοινωνικότητα και κοινωνικά δίκτυα,
  3. Κοινωνικό κεφάλαιο,
  4. Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Αγορά εργασίας


  Κυριότερα έργα:
  1. «Πρόγραμμα για την Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων / Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC),  (2012-2015).
  2. «Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα» (2012-2015).
  3. «European Social Survey», (2005, 2007, 2011).
  4. «Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα του 21ου αιώνα» (2005-2007)
  5. «Police Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming» (MAGEEQ) (2003-2005).
  6. «Διαδικασίες ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας : η περίπτωση των αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (1998-2000).


  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Μαλούτας Θ., Εμμανουήλ Δ., Ζακοπούλου Ε., Καυτατζόγλου Π., Χατζηγιάννη Α., 2009. Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 459.
  2. Hadjiyanni A., 2010. «On Social Cohesion in Greece», The Tocqueville Review / La Revue Toqueville, Vol 31, No 1, p.7-40.
  3. Hadjiyanni A., Kamoutsi F., 2005. «Dimensions of Public Debate on Sexual Violence against Women: A Comparison of Greek and EU policy frames», στοM.Verloo, M.Pantelidou-Maloutas (eds), "Differences in the framing of gender inequality as a policy problem across Europe" (Special issue), The Greek Review of social research, Νο 117, pp. 189-220.
  4. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., 2005. «Εκπαιδευτικό κεφάλαιο και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 116, σελ. 141-165.
  5. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., 2011, «Το προφίλ των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών», στο Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Θανοπούλου Μ., Τεπέρογλου Α., Φρονίμου Ε.,  (επιμ), Όψεις της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος στη μνήμη της Ι.Λαμπίρη-Δημάκη. Αθήνα : Σάκκουλας.
  6. Χατζηγιάννη Α., Βαλάση Δ., 2009. «Ανώτατη Εκπαίδευση και Αναπαραγωγή των Διακρίσεων: η μικρή και η μεγάλη πόρτα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση», στο Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, ΕΚΚΕ  σσ. 207-245.
  7. Bustelo M., Krisan A., Hadjiyanni A., Kamoutsi F., 2007. «Domestic Violence: A Public Matter» στο M.Verloo, (ed.), Multiple Meanings of Gender Equality: A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe. Budapest-New York: Central European University Press, pp.141-184.
  8. Χατζηγιάννη Α., 2006. «Κοινωνικό κεφάλαιο και εύρεση εργασίας» στο Λ.Μαράτου-Αλιπράντη, Ρ.Παναγιωτοπούλου, Σ.Κονιόρδος (επιμ), Κοινωνικές εξελίξεις στη Σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, εκπαίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Σάκκουλας, σ.σ. 129-153.
  9. Hadjiyanni A., Valassi D., 2005. «The creation of a Subject Matter Data Base for tertiary education: choices, prospects and possibilities», in J.Kallas (ed.) Node for secondary Processing: a Comparative Research Infrastructure. Athens: National Center for Social Research, pp. 145-160.

  περισσότερα ...
  Κοινωνιολόγος ahadji@ekke.gr 210 7491630 άνοιγμα

  www.slidescenter.com