Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο του ερευνητικού προγράμματος θα μεταφερθείτε στον ιστοχώρο του προγράμματος.

Τίτλος Περίληψη
Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος : · Η μέτρηση και καταγραφή του φαινομένου πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους / νέους, θρησκευτικές μειονότητες και ΛΟΑΤ, και η διερεύνηση μιας σειράς παραγόντων (κριτήρια, αποτελέσματα, λύσεις) · Η εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων όπως η «Συμμετοχική Έρευνα Δράσης» (?Participatory Action Research?), και η εξακρίβωση της κατάστασης σε πραγματικές συνθήκες (?Situation Testing?) · Η συστηματική επισκόπηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί (πολλαπλών) διακρίσεων και η πρόταση μεταρρυθμίσεων · Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων και η ανάπτυξη της γνώσης για την υποστήριξη εμπλεκόμενων φορέων · Η δημιουργία αντανακλαστικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία και στους φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών · Η ανάπτυξη και προώθηση ενός «Σχεδίου Δράσης» (?Action Plan) ως εργαλείο πολιτικής για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στο δημόσιο τομέα · Η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων
Μετά-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπάιδευηση κλπ) - Δράση 2.1Β/2011 Στόχος του έργου είναι η σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές μελέτες και η δυνατότητα εφαρμογής μιας βασισμένης στη γνώση αποτελεσματικότερης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ένταξης των Υ.Τ.Χ. , η αύξηση της στατιστικής ισχύος και ακρίβειας των πορισμάτων που αφορούν στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ.
Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών - μελών της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υ.Τ.Χ. Στόχος του έργου είναι η καταγραφή καινοτόμων πολιτικών των κρατών-μελών της Μεσογείου , η αξιολόγηση των μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των Υ.Τ.Χ., και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.
Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ στην Ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της συνεισφοράς της πολιτείας και της κοινωνίας πολιτών στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ., ο εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υ.Τ.Χ. κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία, η ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για υποδομές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ., και η προώθηση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων στη μεταναστευτική πολιτική φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με σκοπό την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των Υ.Τ.Χ.
Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα. Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις στις μορφές αστικής κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Το πρόγραμμα ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, την προσέγγιση που προτείνεται από το διεθνές συλλογικό ερευνητικό έργο " Κοινωνική θέση (status), στυλ διαβίωσης και πολιτιστική κατανάλωση: μια συγκριτική μελέτη" υπό τη διεύθυνση των J. Goldthorpe και T.W. Chan. Η κύρια υπόθεση σε εκείνη την έρευνα ήταν ότι η κοινωνικο-οικονομική τάξη (σύμφωνα με το νεο-Βεμπεριανό μοντέλο επαγγελματικών τάξεων που εισήγαγαν οι Erikson & Goldthorpe) δεν επαρκεί για την κατανόηση των διαφορών στην πολιτιστική κατανάλωση και πρέπει να συμπληρωθεί με τη Βεμπεριανή έννοια της κοινωνικής θέσης (status). Στην ελληνική περίπτωση, αυτά τα μοντέλα διαστρωμάτωσης (μαζί με τις όψεις τους που έχουν να κάνουν με την κοινωνική κινητικότητα) θα επανεξεταστούν με γνώμονα την καλύτερη προσαρμογή στις ειδικές τοπικές συνθήκες. Το πρόγραμμα για την Αθήνα θα βασιστεί σε δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα νοικοκυριών σε συνδυασμό με ένα αριθμό ποιοτικών συνεντεύξεων και θα καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα μορφών κατανάλωσης πέρα από τα στενά όρια της πολιτιστικής κατανάλωσης: κατοικία-τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα/παραθεριστική, αυτοκίνητα, ψώνια για ρουχισμό, βραδινή έξοδο για φαγητό και, τέλος, επίσκεψη σε κινηματογράφο και σε υπαίθριες εκδηλώσεις ή χώρους για μουσική, θέατρο ή χορό. Ως εκ τούτου, πέραν των προσεγγίσεων που προσιδιάζουν στην πολιτιστική κατανάλωση και στη ιδιαίτερη σχέση της με την κοινωνική θέση και το πολιτιστικό κεφάλαιο, θα εξεταστούν και περισσότερο οικονομικές θεωρίες που συσχετίζουν την κατανάλωση με την επιδίωξη εξασφάλισης status και την επιρροή ομάδων αναφοράς. Μια πρόσθετη διάσταση της ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική δόμηση της κατανάλωσης και η έκταση κοινωνικού διαχωρισμού μεταξύ τάξεων ή ομάδων διαφορετικού status.
Πρόγραμμα για τη Διεθνή αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ) Η έρευνα PIAAC είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων 16-64 ετών που σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και αναπτύσσεται με τη συνεργασία των Διευθύνσεων εκπαίδευσης και απασχόλησης του ΟΟΣΑ. Επικεντρώνεται στη μέτρηση των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχημένη συμμετοχή των ενηλίκων στην οικονομία και κοινωνία του 21ου αιώνα. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), του ΕΚΚΕ και του Εθνικού Οργανισμού Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει την οργάνωση και επιστημονική υποστήριξη-εποπτεία της διενέργειας των εμπειρικών ερευνών του έργου (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).
Ενημερωτική Εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Δράση 1.5/09) Οι Γενικοί Στόχοι της δράσης 1.5/09 αφορούσαν στα παρακάτω:Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον αναβαθμισμένο ρόλο των τοπικών αρχών στην ενταξιακή διαδικασία των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από τη θεσμοθέτηση των ΣΕΜ.Η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της θετικής στάσης των τοπικών κοινωνιών σε θέματα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι τους.Ειδικοί στόχοι της δράσης 1.5/09 ήταν:- Η διασπορά της ενημέρωσης σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση υπηκόων τρίτων χωρών και- Η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές της χώρας.
Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των Διακρίσεων Το Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των Διακρίσεων αποτελεί δομή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), η οποία λειτουργεί με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνών και μελετών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, τη διεύρυνση και προώθηση της δικτύωσης μεταξύ στελεχών φορέων, δομών, υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις, με έμφαση στο πεδίο της απασχόλησης, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης όσον αφορά τις καλές πρακτικές καταπολέμησης των διακρίσεων και την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με στόχο την βελτίωση και αύξηση της ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις διακρίσεις.
Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα συμβάλλει αφενός, στην ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που ζουν στην γεωγραφική του περιφέρεια και αντιμετωπίζουν την περίοδο αυτή αυξημένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, και αφετέρου, στην διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με Κοινωνικές Υπηρεσίες / Δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του αστικού σχεδιασμού και των υποδομών του διαδικτύου Η ενίσχυση της προσανατολισμένης έρευνας μέσα από τη διερεύνηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στα πεδία της ενέργειας, της βιομηχανίας, της αστικής ανάπτυξης και των διαδικτυακών υποδομών αποτελεί τον βασικότερο στόχο του Προγράμματος. Παράλληλα η έρευνα εστιάζει στη διατύπωση καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών στα προαναφερθέντα πεδία με βάση την εγχώρια και διεθνή εμπειρία.

www.slidescenter.com